Partnerzy serwisu:

Lista artykułów

Nie ma zakazu powołania osób nie zatrudnionych przez zamawiającego do składu komisji przetargowej

członek

Członkiem Komisji może być każdy - zarówno osoba będąca pracownikiem zamawiającego, jak i osoba działająca na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło bądź innej umowy cywilnoprawnej, czy też osoba wykazująca się wiedzą specjalistyczną, przydatną w danym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Czy można wnieść odwołanie na wezwanie do podpisania umowy?

zamawiający

Czynności dokonywane pomiędzy wyborem najkorzystniejszej oferty a zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego są czynnościami w postępowaniu o zamówienie publiczne i podlegają możliwości wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.

Wojna w Ukrainie a modyfikacja praw i obowiązków stron zamówienia publicznego - czy zmiana umowy jest możliwa?

Ukraina

Wojna w Ukrainie ma negatywny wpływ na rynek krajowych zamówień publicznych. Jak się przed nim uchronić?

Czy faktura może być definiowana jako umowa w rozumieniu przepisów o rejestrze umów?

vat

Opierając się na orzecznictwie zarówno Sądów jak i administracji skarbowej stwierdzić należy, że faktura nie jest umową w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych w tym określonych w art. 34a.

Firmy rosyjskie wykluczone z unijnych przetargów

Ukraina

Zakazy ustanowione wskazanym rozporządzeniem mają zastosowanie do wykonywania od dnia 10 października 2022 r. umów zawartych przed dniem 9 października 2022 r. i dotyczą wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Konflikt interesów pracownika samorządowego

zamawiający

Zgodnie z wolą ustawodawcy wyrażoną w art. 56 ust. 1 i ust. 2 Prawa zamówień publicznych, konflikt interesów pomiędzy zamawiającym a wykonawcą zamówienia publicznego występuję w sytuacji, gdy pracownicy zamawiającego mają powiązania z wykonawcą ubiegającym się o uzyskanie zamówienia w zakresie wskazanym powyżej.

Autorskie prawa majątkowe w postępowaniu o zamówienie publiczne

zamawiający

Zaniedbanie przez zamawiającego określenia postanowień odnoszących się do zasad i zakresu przejścia praw autorskich na zamawiającego może prowadzić do tworzenia "sztucznego" monopolu. Bez nabycia autorskich praw majątkowych zamawiający nie będzie mógł, bez ponoszenia dodatkowych opłat wykorzystywać nabytego utworu na różnych polach eksploatacji.

Rejestr umów - zwiększa jawność finansów publicznych

zasada jawności

Jednym z przejawów jawności i przejrzystości finansów publicznych jest udostępnianie umów zawartych przez jednostki sektora finansów publicznych.

Serwis Komunikaty.pl wraca w nowej odsłonie

mój biznes

14 marca 2022 rusza nowa wersja serwisu Komunikaty.pl należącego do grupy Wyborcza.pl.

Szacowanie wartości zamówień na dostawę produktów spożywczych

zamawiający

W przypadku zamówień obejmujących swym zakresem dostawy artykułów spożywczych istotnym kryterium decydującym o tym, czy mamy do czynienia z jednym zamówieniem, czy z kilkoma odrębnymi, będzie dostępność produktów u jednego dostawcy.