Partnerzy serwisu:

Lista artykułów

Jak poprawnie przeprowadzić negocjacje w zapytaniu ofertowym

Komunikaty.pl

W postępowaniu prowadzonym wg II wariantu trybu podstawowego, lista podmiotów zapraszanych do negocjacji winna być ostateczna.

Upadłość konsumencka a egzekucja komornicza: wpływ na wierzyciela i dłużnika

Komunikaty.pl

Upadłość tzw. konsumencka tj. upadłość osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej ma istotny wpływ na prowadzone postępowania egzekucyjne oraz na sytuację wierzyciela i dłużnika.

Jakie są wysokości opłat egzekucyjnych, które pobiera komornik?

komornik

Komornik sądowy za przeprowadzenie postępowania egzekucyjnego lub wykonanie innych czynności pobiera opłaty.

Co zrobi komornik kiedy dłużnik okaże mu potwierdzenie zapłaty długu?

komornik

Komornik sądowy prowadzi postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela i na podstawie tytułu wykonawczego, który zazwyczaj stanowi orzeczenie sądu zaopatrzone w klauzulę wykonalności.

Nieobecność przewodniczącego komisji przetargowej - jak postępować?

Komunikaty.pl

Działania jednostki powinny być umocowane w akcie prawa wewnętrznego, np. w Regulaminie pracy Komisji Przetargowej.

Co dzieje się z długami osoby, która umiera

komornik

Komornik sądowy prowadząc postępowanie egzekucyjne dokonuje szeregu czynności. Są to okoliczności, na które zarówno wierzyciel, jak i komornik mają wpływ. Jednak w toku egzekucji mogą wystąpić okoliczności niezależne od woli organu egzekucyjnego i stron postępowania, jedną z nich jest śmierć dłużnika w trakcie postępowania egzekucyjnego.

Wyjątek od zasady przetargu nieograniczonego w zamówieniach medycznych

Komunikaty.pl

W przypadku, gdy zamawiający ma pełną i zweryfikowaną wiedzę, że daną usługę przeglądu, diagnozy i naprawy dla sprzętu stacji do izolacji kwasów nukleinowych wykonuje tylko producent sprzętu, a ustalona z należytą starannością wartość szacunkowa takiej usługi wynosi na okres trzech lat 55.000,00 PLN netto, wartości tej nie łączy z innymi zamówieniami, gdyż brak tu tożsamości podmiotowej zamówień.

Wezwanie do uzupełnienia środków dowodowych - kiedy jest możliwe w myśl ustawy Pzp?

Komunikaty.pl

Przedmiotowe środki dowodowe mogą podlegać procedurze uzupełnienia, przy czym jest ona dopuszczalna tylko wtedy, gdy dla danego postępowania zamawiający możliwość taką przewidział w dokumentach zamówienia lub w ogłoszeniu o zamówieniu.

Wykonawca decyduje, jakie dowody przedkłada w zakresie rażąco niskiej ceny

Komunikaty.pl

Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub kosztu, lub ich istotnych części składowych.

Ostrzeżenia PUESC w ofertach - jak je interpretować?

Komunikaty.pl

Udzielenie przesądzającej odpowiedzi na pytanie co do zasadności odrzucenia oferty jest utrudnione bez dostępu do pliku z ofertą, w tym zwłaszcza jego sprawdzenia za pomocą oprogramowania dostawcy kwalifikowanych usług zaufania.