Partnerzy serwisu:
Miejsce i sposób publikacji ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu uzależniony jest od wartości udzielanego zamówienia publicznego.

Zasada jawności jest jedną z podstawowych zasad w procedurze udzielania zamówień publicznych. Jednym z przejawów zasady jawności jest nałożony na zamawiającego obowiązek publikacji ogłoszeń o prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których celem jest wybór wykonawcy zamówienia publicznego.

Miejsce i sposób publikacji ogłoszenia o prowadzonym postępowaniu uzależniony jest od wartości udzielanego zamówienia publicznego.

Obowiązek publikacji ogłoszeń o prowadzonych postępowaniach powstaje zawsze gdy wartość zamówienia jest równa lub wyższa 130.000 zł. netto.

W przypadku zamówień o wartości poniżej 130.000 zł. zamawiający publikuje informację o prowadzonym postępowaniu wg indywidualnie ustalonych zasad – nie ma obowiązku publikacji np. na BIPie zamawiającego.

Decyzja o miejscu publikacji ogłoszenia, którego wartość jest niższa niż 130.000 zł. netto należy do wyłącznej kompetencji zamawiającego.

W związku z powyższym w obowiązującym stanie prawnym (ustalonym ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) możliwe jest, że zamawiający nie opublikuje ogłoszenia o postępowaniu o zamówienie publiczne,  którego wartość jest mniejsza niż 130.000 zł. netto. Potencjalni oferenci dostaną natomiast imienne zaproszenia do złożenia ofert.

Natomiast w przypadku zamówień publicznych o wartości równej lub wyższej od 130.000 zł. netto ogłoszeń należy szukać na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl) – przy czym wskazany publikator dotyczy wyłączenie zamówień o wartości poniżej progów unijnych.

Jeżeli wartość zamówienia publicznego przekracza tzw. progi unijne (progi unijne określa art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych) ogłoszenie musi zostać, zamiast w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, który publikowany jest w wersji elektronicznej (również w języku polskim) na stronie internetowej http://ted.europa.eu

Autor: Marek Okniński 

 • Umowa konsorcjum (WZÓR)

  Dla wykonawcy przetargu
  Marek Okniński
  Konsorcjum startuje w przetargu - jakie ma prawa? W obecnie obowiązującym stanie prawnym zamawiający nie może poprzez zapisy zawarte w siwz zabronić udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pobierz wzór umowy konsorcjum.
  Fot. Shutterstock
 • Pełnomocnictwo do podpisania oferty (WZÓR)

  Dla wykonawcy przetargu
  Marek Okniński
  Ofertę przetargową w imieniu właściciela firmy może podpisać osoba posiadająca pisemne pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa do podpisania oferty musi spełniać wymogi formalno - prawne określone w Kodeksie Cywilnym. Zobacz wzór pełnomocnictwa.
  Fot. Shutterstock
 • Warunki udziału w przetargu nie mogą utrudniać uczciwej konkurencji

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych określa katalog ogólnych warunków udziału w postępowaniu. Nie mogą one prowadzić do nieuzasadnionego preferowania jednych wykonawców i tym samym dyskryminacji innych.
 • Jak złożyć ofertę równoważną?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W przypadku gdy zamawiający wskazuje znak towarowy produktu objętego zamówieniem, zobowiązany jest dopuścić składanie ofert równoważnych. Natomiast wykonawca ma prawo domagać się konkretyzacji zakresu równoważności oraz sposobu jej oceny.