Partnerzy serwisu:
Konsorcjum startuje w przetargu - jakie ma prawa? W obecnie obowiązującym stanie prawnym zamawiający nie może poprzez zapisy zawarte w siwz zabronić udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Pobierz wzór umowy konsorcjum.

Czym jest konsorcjum?

Pojęcie "konsorcjum" zgodnie ze słownikiem języka polskiego oznacza spółkę zawartą przez kilku przedsiębiorców lub kilka przedsiębiorstw w celu zwiększenia kapitałów potrzebnych do przeprowadzenia operacji finansowych. Ustawa Prawo zamówień publicznych jednoznacznie dopuszcza możliwość udziału konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Dokumentem świadczącym o powstaniu konsorcjum powinna być umowa tzw. umowa konsorcjum, zawarta pomiędzy wszystkimi podmiotami wchodzącymi w jego skład.

Pobierz wzór dokumentu: Umowa konsorcjum WZÓR

Umowa konsorcjum należy do tzw. grupy umów nienazwanych (w prawie polskim nie występuje odrębna kategoria dotycząca umowy konsorcjum). Wobec powyższego do umowy konsorcjum mają zastosowanie ogólne przepisy kodeksu cywilnego.

Konsorcjum - większe szanse na wygrany przetarg

Ponieważ jednym z podstawowych powodów zawarcia konsorcjum jest zamiar zwiększenia potencjału (technicznego, finansowego, osobowego itp.), spełnienie warunków stawianych przez zamawiającego powinno dotyczyć konsorcjum jako grupy podmiotów występujących wspólnie a nie każdego podmiotu oddzielnie.

Powyższe potwierdza orzecznictwo KIO.* Przykładowo oceniając zarzut braku złożenia przez wybranego wykonawcę dokumentów potwierdzających spełnienie podmiotowego warunku udziału w postępowaniu, należy stwierdzić, że mimo lakoniczności przepisów ustawy, dotyczących wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ustawy), jest rzeczą naturalną, że doświadczenie wykonawców - uczestników konsorcjum oceniane jest łącznie na podstawie doświadczenia członków konsorcjum. Wynika to z istoty i celu przepisu, który umożliwia podmiotom, które nie są w stanie samodzielnie spełnić warunków podmiotowych udziału w postępowaniu, skorzystać z możliwości złożenia wspólnej oferty z jednoczesnym legitymowaniem się wiedzą, doświadczeniem oraz dysponowaniem wymaganym potencjałem technicznym i osobowym ocenianym łącznie.

Możliwość tworzenia konsorcjum w celu spełnienia warunków dopuszczających do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ma istotne znaczenie zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw. Podmioty te ze względu na ograniczone możliwości (najczęściej techniczne i finansowe) w pojedynkę nie były by wstanie samodzielnie ubiegać się o uzyskanie dużych zamówień publicznych. Utworzenie konsorcjum w skład, którego mogą wchodzić podmioty prowadzące działalność w różnych branżach, znacznie zwiększa ich szansę na uzyskanie zamówienia publicznego.

Sprawdź definicję terminu Konsorcjum Konsorcjum w słowniku Pzp

Autor artykułu jest praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, członkiem komisji przetargowych np. dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Mostu Północnego w Warszawie. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami osób zajmujących się stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych, między innymi jako: Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, Dyrektor Biura Zamówień Publicznych TVP S.A., Doradca Zarządu Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o.

* Wyrok KIO z dnia 02 lipca 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 605/08 Poradnik przedsiębiorcy:

Część I: Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach?

Część II: Kurs euro w zamówieniach publicznych

Część III: Przetarg nieograniczony - wszystko co musisz wiedzieć

Część IV: Jak startować w przetargu ograniczonym?

Część V: Opis przedmiotu zamówienia - przykłady złych praktyk

Cześć VI: Jak złożyć ofertę równoważną?

Cześć VII: Warunki udziału w przetargu: czego może żądać zamawiający?

Cześć VIII: Pełnomocnictwo do podpisania oferty (WZÓR)

Część X: Co może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?

Część XI: Zasady uzupełniania ofert o brakujące dokumenty

 • Prawo do wnoszenia informacji zamiast protestu

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego może wnieść odwołanie do KIO jedynie w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. W pozostałych przypadkach możliwe jest jedynie poinformowanie zamawiającego o stwierdzonej nieprawidłowości w procedurze udzielenia zamówienia publicznego.
 • Zasady wnoszenia odwołań do KIO

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego ma prawo, w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie wnosi się do KIO od czynności podjętej lub zaniechanej przez zamawiającego.
 • Pamiętaj! Dokumenty możesz uzupełnić tylko raz

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Na podstawie obowiązujących przepisów wykonawca powinien złożyć wymagane dokumenty w siedzibie zamawiającego do upływu terminu określonego w wezwaniu. Za niezasadne należy uznać twierdzenie, że zamawiający może ponawiać wezwanie do uzupełniania brakujących dokumentów.
 • Rażąco niska cena - poznaj definicję

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Rażąco niska cena to cena niewiarygodna, nierealistyczna w porównaniu do cen rynkowych dla danej usługi, dostawy lub roboty budowlanej.