Partnerzy serwisu:
Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego ma prawo, w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie wnosi się do KIO od czynności podjętej lub zaniechanej przez zamawiającego.

Termin wniesienia odwołania

Zasadą w zakresie ustalania terminu wniesienia odwołania jest, że rozpoczyna on swój bieg od momentu podjęcia (lub zaniechania) czynności podlegającej odwołaniu. W konsekwencji wykonawca wnosząc odwołanie nie może czekać na rozstrzygnięcie przetargu, jeżeli odwołanie ma na przykład dotyczyć ograniczania konkurencji przez zapisy zawarte w opisie przedmiotu zamówienia.

Terminy na wniesienie odwołania określone w ustawie Prawo zamówień publicznych należy liczyć w dniach kalendarzowych.

Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, a kopię przekazuje zamawiającemu.

Odwołanie wnosi się, przy zachowaniu wyżej wskazanych terminów, do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub drogą elektroniczną (opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej Izby, dostępnej na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych).

Wnosząc odwołanie wykonawca zobowiązany jest jego kopię przesłać zamawiającemu. Kopia musi dotrzeć do adresata przed upływem terminu na wniesienie odwołania.

Nadanie treści odwołania w placówce operatora publicznego nie świadczy o dotrzymaniu terminu na wniesienie odwołania.

Wysokość wpisu od wnoszonego odwołania

Wnosząc odwołanie wykonawca musi wpłacić na konto Urzędu Zamówień Publicznych wpis. Wysokość wpisu uzależniona jest od przedmiotu i wartości zamówienia objętego postępowaniem odwoławczym.

W przypadku zamówień, których przedmiotem są dostawy lub usługi

- o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - 7.500 złotych,

- o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - 15.000 złotych.

W przypadku zamówień, których przedmiotem są roboty budowlane

- o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - 10.000 złotych ,

- o wartości równej lub przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy - 20.000 złotych.

Wartości wynikające z przepisów wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Prawa zamówień publicznych uzależnione są od rodzaju zamawiającego i przedstawiają się następująco:

I. Podmioty sektora finansów publicznych, oraz inne państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej:

- 130.000 - dla dostaw i usług

- 5.000.000 - dla robót budowlanych

II. podmioty sektorowe:

- 400.000 - dla dostaw i usług

- 5.000.000 - dla robót budowlanych

III. uczelnie publiczne, jednostki badawczo-rozwojowe, państwowe instytucje kultury, podsektor samorządowy oraz inne podmioty nie wymienione w pkt I i II:

- 200.000 - dla dostaw i usług

- 5.000.000 - dla robót budowlanych.

W przypadku uwzględnienia odwołania kwota wpisu zostaje w całości zwrócona wykonawcy wnoszącemu odwołanie. Natomiast w przypadku gdy odwołanie zostanie oddalone (tj. KIO nie uwzględni argumentów odwołującego, uznając za zgodne z prawem decyzje podjęte przez zamawiającego), to z kwoty wpłaconego wpisu pokryte zostaną koszty przeprowadzenia postępowania odwoławczego, co do zasady równe kwocie wpisu.

Jeżeli wartość zamówienia nie przekracza wyżej wskazanych kwot odwołanie przysługuje wykonawcy wyłącznie wobec czynności:

- wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, albo zapytania o cenę,

- opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia odwołującego,

- odrzucenia oferty odwołującego.

 • Zamówienia o wartości do 14.000 euro

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy, nie mają zastosowania do zamówień, których wartość nie przekracza równowartości 14.000 euro tj. 56,274,40 zł. netto.
 • Prawo do wnoszenia informacji zamiast protestu

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego może wnieść odwołanie do KIO jedynie w przypadkach przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych. W pozostałych przypadkach możliwe jest jedynie poinformowanie zamawiającego o stwierdzonej nieprawidłowości w procedurze udzielenia zamówienia publicznego.
 • Pamiętaj! Dokumenty możesz uzupełnić tylko raz

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Na podstawie obowiązujących przepisów wykonawca powinien złożyć wymagane dokumenty w siedzibie zamawiającego do upływu terminu określonego w wezwaniu. Za niezasadne należy uznać twierdzenie, że zamawiający może ponawiać wezwanie do uzupełniania brakujących dokumentów.
 • Rażąco niska cena - poznaj definicję

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Rażąco niska cena to cena niewiarygodna, nierealistyczna w porównaniu do cen rynkowych dla danej usługi, dostawy lub roboty budowlanej.