Partnerzy serwisu:
Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z art. 4 pkt. 8 tej ustawy, nie mają zastosowania do zamówień, których wartość nie przekracza równowartości 14.000 euro tj. 56,274,40 zł. netto.

Powyższe wyłączenie nie oznacza jednak, że zamawiający ma pełną swobodę w wyborze wykonawcy. Należy pamiętać, że zamówienia do 14.000 euro to nadal zamówienia publiczne opłacane ze środków publicznych, co oznacza że powinny być udzielane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Zakaz dzielenia zamówienia

W przypadku zamówień o wartości do 14.000 euro obowiązuje zakaz dzielenia zamówienia. Zamawiający nie może dzielić planowanych w danym roku zamówień tak aby każde ze zleceń nie przekraczało równowartości 14.000 .

Procedura wyboru wykonawcy zamówienia o wartości do 14.000 euro uzależniona jest od indywidualnej decyzji zamawiającego.

Obowiązujące przepisy nie nakładają na zamawiającego, w zakresie zamówień publicznych o wartości do 14.000 euro, żadnych wymogów dotyczących np.:

- obowiązku publikacji ogłoszenia o zamówieniu na stronach internetowych lub miejscu publicznie dostępnym w siedzibie zamawiającego,

- opisania przedmiotu zamówienia bez wskazywania znaków towarowych zamawianego asortymentu,

- określenia minimalnej ilości ofert, których złożenie jest wymagane dla uznania procedury udzielenia zamówienia za konkurencyjną,

- terminu składania ofert.

Brak możliwości odwołania

W zakresie zamówień o wartości do 14.000 euro wykonawcy nie przysługują żadne środki odwoławcze od decyzji zamawiającego.

Wykonawcy niezadowolonemu z rozstrzygnięcia zamówienia publicznego o wartości do 14.000 euro pozostaje ewentualnie możliwość rozważenia podjęcia działań niezwiązanych z ustawą Prawo zamówień publicznych, a opartych na innych przepisach prawa. Możliwe jest rozważenie wniesienia powództwa do sądu powszechnego o unieważnienie umowy o wykonanie zamówienia publicznego, którego wartość nie przekraczała równowartości 14.000 euro. Wskazana możliwość wynika z art. 70 (5) § 1 Kodeksu Cywilnego, który stanowi, że uczestnik przetargu może żądać unieważnienia zawartej umowy, jeżeli strona tej umowy, inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik przetargu w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Termin na wniesienie takiego powództwa to 30 dni od daty, w której wykonawca wnoszący pozew dowiedział się o okolicznościach stanowiących przyczyny unieważnienia umowy. Marek Okniński - autor artykułu jest praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, członkiem komisji przetargowych np. dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Mostu Północnego w Warszawie. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami osób zajmujących się stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych, między innymi jako: Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, Dyrektor Biura Zamówień Publicznych TVP S.A., Doradca Zarządu Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o. Poradnik przedsiębiorcy: Część I:

Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach?

Część II:

Kurs euro w zamówieniach publicznych

Część III:

Przetarg nieograniczony - wszystko co musisz wiedzieć

Część IV:

Jak startować w przetargu ograniczonym?

Część V:

Opis przedmiotu zamówienia - przykłady złych praktyk

Cześć VI:

Jak złożyć ofertę równoważną?

Cześć VII:

Warunki udziału w przetargu: czego może żądać zamawiający?

Cześć VIII:

Pełnomocnictwo do podpisania oferty (WZÓR)

Cześć IX:

Umowa konsorcjum (WZÓR)

Część X:

Co może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?

Cześć XI:

Zasady uzupełniania ofert o brakujące dokumenty

Część XII:

Rażąco niska cena - poznaj definicję

Cześć XIII:

Pamiętaj! Dokumenty możesz uzupełnić tylko raz

Część XIV:

Zasady wnoszenie odwołań do KIO

Część XV:

Prawo do wnoszenia informacji zamiast protestu

embed

< map name="mapa1">

 • Czy przedsiębiorca może złożyć ofertę w postępowaniu o zamówienie, jeśli jego działalność jest zawieszona?

  Przetargi krok po kroku
  Małgorzata Skóra
  Problem może pojawić się w przypadku postawienia przez zamawiającego warunku doświadczenia...
 • Zasady wnoszenia odwołań do KIO

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego ma prawo, w przypadkach określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych, wnieść odwołanie do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołanie wnosi się do KIO od czynności podjętej lub zaniechanej przez zamawiającego.
 • Pamiętaj! Dokumenty możesz uzupełnić tylko raz

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Na podstawie obowiązujących przepisów wykonawca powinien złożyć wymagane dokumenty w siedzibie zamawiającego do upływu terminu określonego w wezwaniu. Za niezasadne należy uznać twierdzenie, że zamawiający może ponawiać wezwanie do uzupełniania brakujących dokumentów.
 • Rażąco niska cena - poznaj definicję

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Rażąco niska cena to cena niewiarygodna, nierealistyczna w porównaniu do cen rynkowych dla danej usługi, dostawy lub roboty budowlanej.