Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach?

Marek Okniński
13.02.2012 , aktualizacja: 17.06.2015 09:03
A A A
Zamawiający zobowiązany jest do publikacji ogłoszeń o przetargach. Miejsce i sposób publikacji ogłoszenia o prowadzonym przetargu zależy od wartości udzielanego zamówienia publicznego.
Przetargi powyżej kwoty 14.000 euro

Zamawiający ma obowiązek publikacji ogłoszeń o przetargach. Przetargów o wartości wyższej niż 14.000 euro należy szukać:

- na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego,

- na stronie internetowej ogłaszającego przetarg,

- na stronie internetowej Biuletynu Zamówień Publicznych (www.uzp.gov.pl).

Przetarg powyżej progów unijnych

Jeżeli wartość zamówienia publicznego przekracza tzw. progi unijne* (zamówienia o wartości nie mniejszej niż 130.000 euro) ogłoszenie o przetargu musi zostać, zamiast w Biuletynie Zamówień Publicznych, zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Publikowany jest on w wersji elektronicznej (również w języku polskim) na stronie internetowej http://ted.europa.eu

Brak publikacji ogłoszenia o prowadzonym przetargu skutkuje z mocy prawa unieważnieniem zawartej umowy o wykonanie zamówienia publicznego.**

Przetargi poniżej kwoty 14.000 euro

W przypadku zamówień o wartości mniejszej niż równowartość 14.000 euro(tj. 56.274,40 zł.) zamawiający może opublikować ogłoszenie na przykład na tablicy ogłoszeń. Decyzja dotycząca miejsca publikacji ogłoszenia o przetargu o wartości poniżej 14.000 euro należy wyłącznie do zamawiającego. Możliwe jest także, że zamawiający nie opublikuje ogłoszenia o przetargu. Potencjalni oferenci dostaną imienne zaproszenia do złożenia ofert przetargowych.

* Progi unijne określa art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

** Patrz art. 146 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznychAktualne ogłoszenia o przetargach:
Przetargi na roboty budowlane
Przetargi na dostawy
Przetargi na usługi

Poradnik przedsiębiorcy:
Część II: Kurs euro w zamówieniach publicznych


Część III: Przetarg nieograniczony - wszystko co musisz wiedzieć
Cześć IV: Jak startować w przetargu ograniczonym?
Cześć V: Opis przedmiotu zamówienia - przykłady złych praktyk
Cześć VI: Jak złożyć ofertę równoważną?
Cześć VII: Warunki udziału w przetargu: czego może żądać zamawiający?


Cześć VIII: Pełnomocnictwo do podpisania oferty (WZÓR)
Część IX: Umowa konsorcjum (WZÓR)
Część X: Co może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?
Część XI: Zasady uzupełniania ofert o brakujące dokumenty

Zobacz także
Ogłoszenia różne