Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych określa katalog ogólnych warunków udziału w postępowaniu. Nie mogą one prowadzić do nieuzasadnionego preferowania jednych wykonawców i tym samym dyskryminacji innych.

Warunki udziału w postępowaniu: po pierwsze precyzyjne

Wykonawca może domagać się od zamawiającego, aby warunki udziału w postępowaniu zostały określone w sposób, który zapewni wybór oferty wykonawcy zdolnego do wykonania zamówienia, nie prowadząc do nieuzasadnionego, z punktu widzenia zasady uczciwej konkurencji, ograniczenia kręgu podmiotów mogących się ubiegać o udzielenie zamówienia.

Warunki stawiane przez Zamawiającego powinny być sformułowane precyzyjnie oraz odpowiednio do przedmiotu zamówienia i jego wartości.

Ustawa Prawo zamówień publicznych określa* katalog ogólnych warunków udziału w postępowaniu. Rolą Zamawiającego jest dookreślenie warunków udziału w postępowaniu w sposób, który zapewni wybór oferty wykonawcy zdolnego do wykonania zamówienia, nie prowadząc do nieuzasadnionego, z punktu widzenia zasady uczciwej konkurencji, ograniczenia kręgu podmiotów mogących się ubiegać o udzielenie zamówienia.

Jakich dokumentów może żądać zamawiający?

Dokumenty jakich zamawiający może żądać na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu określone są w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817).

Zatem określając warunki udziału w postępowaniu zamawiający powinien wziąć pod uwagę fakt, iż istnieją ograniczenia co do możliwości żądania od wykonawców dokumentów potwierdzających ich spełnianie. Warunku udziału w postępowaniu mogą być potwierdzane jedynie poprzez przedstawienie dokumentów wskazanych w wyżej przywołanym rozporządzeniu. Za błąd zamawiającego należy uznać sytuacje, w których żąda się od wykonawców przedstawienia, na potwierdzenie spełniania warunków udziału w przetargu, dokumentów nie zawartych w rozporządzeniu z 30 grudnia 2009 r.

Jakich dokumentów może żądać zamawiający? Sprawdź w art. 25 ustawy Prawo zamówień publicznych>>

Zgodnie ze stanowiskiem prezentowanym przez Urząd Zamówień Publicznych warunki udziału w postępowaniu muszą być uzasadnione charakterystyką, zakresem, stopniem złożoności lub warunkami realizacji zamówienia.

Ustalone przez zamawiającego warunki powinny mieć na celu jedynie ustalenie zdolności określonego podmiotu do wykonania zamówienia - nie mogą natomiast prowadzić do nieuzasadnionego preferowania jednych wykonawców i tym samym dyskryminacji innych wykonawców. Formułując warunki udziału w postępowaniu zamawiający musi mieć pewność, że nie doprowadzi do nieuzasadnionego wyeliminowania wykonawców, którzy są zdolni do wykonania zamówienia. Określenie warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne w sposób prowadzący do wyeliminowania niektórych wykonawców musi mieć odzwierciedlenie w rozumianych w sposób zobiektywizowany preferencjach zamawiającego i jego uzasadnionych potrzebach.

Przykład

Jako przykładowo niedopuszczalne sformułowanie podmiotowego warunku udziału w postępowaniu, którego przedmiotem są dostawy, jest ograniczenie katalogu wykonawców jedynie do producentów nabywanych urządzeń lub towarów, z wyłączeniem ich dystrybutorów, hurtowników** itp.

* w art. 22 ust. 1 pkt. 1 - 4 PZP

** Podobnie Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 21 kwietnia 2009 r. sygn. akt: KIO/UZP 442/09

Autor artykułu jest praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, członkiem komisji przetargowych np. dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Mostu Północnego w Warszawie. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami osób zajmujących się stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych, między innymi jako: Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, Dyrektor Biura Zamówień Publicznych TVP S.A., Doradca Zarządu Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o.

Poradnik przedsiębiorcy:

Część I: Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach?

Część II: Kurs euro w zamówieniach publicznych

Część III: Przetarg nieograniczony - wszystko co musisz wiedzieć

Część IV: Jak startować w przetargu ograniczonym?

Część V: Opis przedmiotu zamówienia - przykłady złych praktyk

Część VI: Jak złożyć ofertę równoważną?

Cześć VII: Warunki udziału w postępowaniu - czego może żądać zamawiający

Cześć VIII: Pełnomocnictwo do podpisania oferty (WZÓR)

Część IX: Umowa konsorcjum (WZÓR)

Część X: Co może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?

Część XI: Zasady uzupełniania ofert o brakujące dokumenty

 • Zasady uzupełniania ofert o brakujące dokumenty

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W celu ograniczenia liczby ofert przetargowych odrzucanych z powodu błędów formalnych przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dają wykonawcy ubiegającemu się o uzyskanie zamówienia publicznego możliwość uzupełnienia brakujących dokumentów.
 • Co może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych umożliwia wykonawcom zastrzeżenie w składanych ofertach informacji, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i z tego powodu nie mogą być udostępniane.
 • Jak złożyć ofertę równoważną?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W przypadku gdy zamawiający wskazuje znak towarowy produktu objętego zamówieniem, zobowiązany jest dopuścić składanie ofert równoważnych. Natomiast wykonawca ma prawo domagać się konkretyzacji zakresu równoważności oraz sposobu jej oceny.