Partnerzy serwisu:
W celu ograniczenia liczby ofert przetargowych odrzucanych z powodu błędów formalnych przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych dają wykonawcy ubiegającemu się o uzyskanie zamówienia publicznego możliwość uzupełnienia brakujących dokumentów.

Zamawiający może odstąpić od obowiązku wezwania wykonawcy do uzupełnienia brakujących dokumentów jedynie w przypadku gdy:

- pomimo uzupełnienia brakujących dokumentów postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego będzie podlegało unieważnieniu,

- pomimo uzupełnienia oferta wykonawcy wzywanego do uzupełnienia i tak będzie podlegać odrzuceniu.

Uwzględniając powyższe wskazać należy, że obecnie obowiązujące brzmienie normy zawartej w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych zrównuje brak dokumentu z dokumentem złożonym, ale zawierającym błędy, a za taki można uznać dokument, który nie potwierdza spełniania warunku udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Zasada!

Zamawiający zobowiązany jest wezwać wykonawcę przedstawiającego w ofercie dokumenty, z których nie wynika spełnianie warunków udziału w postępowaniu, do ich uzupełnienia. Złożenie dokumentów, które nie potwierdzają spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, uzasadnia wezwanie do uzupełnienia braków a nie wykluczenia wykonawcy.

Wykonawca wezwany ma możliwość w terminie wyznaczonym przez zamawiającego, przedstawić dodatkowe (nowe) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w przetargu. Termin na uzupełnienie braków musi być terminem realnym tj. dającym wykonawcy realną szansę na uzupełnienie braków. W praktyce przyjmuje się, że termin jedno - dwu dniowy jest terminem nierealistycznym, którego wyznaczenie może być potraktowane jako pozorne wypełnienie przez zamawiającego wymogu wezwania wykonawcy do uzupełnienia braków. Termin wyznaczony przez zamawiającego, co do zasady nie podlega jednak wydłużeniu.

Zamawiający, na podstawie obowiązujących przepisów, ma prawo tylko raz wezwać wykonawcę do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

W przypadku gdy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wymagane było wniesienie wadium, wykonawca wezwany do uzupełnienia braków musi w wyznaczonym terminie odpowiedzieć na otrzymane wezwanie. W przeciwnym wypadku możliwe jest zatrzymanie przez zamawiającego kwoty wniesionego wadium. Jeżeli jednak z przedstawionych w odpowiedzi na wezwanie dokumentów nadal nie będzie wynikało, że wykonawca wezwany spełnia warunki udziału w przetargu, zamawiający nie ma prawa zatrzymania kwoty wadium.

Marek Okniński - autor artykułu jest praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, członkiem komisji przetargowych np. dotyczących Budowy Stadionu Narodowego w Warszawie, Mostu Północnego w Warszawie. Posiada doświadczenie w kierowaniu zespołami osób zajmujących się stosowaniem ustawy Prawo zamówień publicznych, między innymi jako: Dyrektor Biura Zamówień Publicznych Urzędu m. st. Warszawy, Dyrektor Biura Zamówień Publicznych TVP S.A., Doradca Zarządu Narodowego Centrum Sportu sp. z o.o.

Poradnik przedsiębiorcy:

Część I: Gdzie szukać ogłoszeń o przetargach?

Część II: Kurs euro w zamówieniach publicznych

Część III: Przetarg nieograniczony - wszystko co musisz wiedzieć

Część IV: Jak startować w przetargu ograniczonym?

Część V: Opis przedmiotu zamówienia - przykłady złych praktyk

Cześć VI: Jak złożyć ofertę równoważną?

Cześć VII: Warunki udziału w przetargu: czego może żądać zamawiający?

Cześć VIII: Pełnomocnictwo do podpisania oferty (WZÓR)

Cześć IX: Umowa konsorcjum (WZÓR)

Część X: Co może stanowić tajemnicę przedsiębiorstwa?

 • Jakich specyficznych dokumentów masz prawo żądać od wykonawców?

  Przetargi krok po kroku
  Karol Jaworski
  Od wykonawcy, który jest w stanie przy pomocy wymienianych w rozporządzeniu dokumentów potwierdzić właściwą jakość oferowanych przez siebie świadczeń lub produktów, nie można domagać się dokumentów innych na potwierdzenie postawionego wymagania.
 • Pamiętaj! Dokumenty możesz uzupełnić tylko raz

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Na podstawie obowiązujących przepisów wykonawca powinien złożyć wymagane dokumenty w siedzibie zamawiającego do upływu terminu określonego w wezwaniu. Za niezasadne należy uznać twierdzenie, że zamawiający może ponawiać wezwanie do uzupełniania brakujących dokumentów.
 • Warunki udziału w przetargu nie mogą utrudniać uczciwej konkurencji

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Prawo zamówień publicznych określa katalog ogólnych warunków udziału w postępowaniu. Nie mogą one prowadzić do nieuzasadnionego preferowania jednych wykonawców i tym samym dyskryminacji innych.