Partnerzy serwisu:
Od wykonawcy, który jest w stanie przy pomocy wymienianych w rozporządzeniu dokumentów potwierdzić właściwą jakość oferowanych przez siebie świadczeń lub produktów, nie można domagać się dokumentów innych na potwierdzenie postawionego wymagania.

Pytanie

Chcemy prosić o interpretację zapisu siwz. Mówi on, iż "W ofercie ma się znaleźć aktualny wystawiony dla dostawcy certyfikat na sprzedaż i serwis od producenta proponowanego urządzenia". Czy w ten sposób nie naruszymy art. 7 oraz art. 29 ustawy Prawo zamówień publicznych? Postępowanie dotyczy dostawy komputerów i urządzenia wielofunkcyjnego.

Odpowiedź

Żądanie przez Ciebie dokumentu potwierdzającego, iż dostawca jest autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanego sprzętu spowodowałoby naruszenie zasady równości określonej w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wyjaśnienie

Katalog dokumentów, których możesz żądać w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają wymaganiom określonym w specyfikacji zawarty został w § 5 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane. Nie jest to katalog zamknięty. Nie jest to jednak równoważne z prawem ingerencji w katalog dopuszczalnych dokumentów określonych w rozporządzeniu, a jedynie daje prawo przyjmowania innych dokumentów. Oznacza to, iż od wykonawcy, który jest w stanie przy pomocy wymienianych w rozporządzeniu dokumentów potwierdzić właściwą jakość oferowanych przez siebie świadczeń lub produktów, nie można domagać się dokumentów innych na potwierdzenie postawionego wymagania.

Uważaj na zasadę uczciwej konkurencji!

Proponowany przez Ciebie zapis nakładający na wykonawcę posiadanie aktualnego certyfikatu na sprzedaż i gwarancję od producenta proponowanego urządzenia może bezpodstawnie ograniczać krąg potencjalnych wykonawców wyłącznie do podmiotów autoryzowanych przez producentów. Powinieneś dopuścić dla wykonawców, którzy nie posiadają takiej autoryzacji, możliwość poświadczenia jakości oferowanych usług i dostaw dokumentem wymienionym w rozporządzeniu.

Orzeczenie

Żądanie przez zamawiającego wykazania się przez wykonawców certyfikatem jedynie określonego podmiotu w specyfikacji skutkuje uznaniem postępowania za obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego (wyrok Zespołu Arbitrów z 19 kwietnia 2005 r., sygn. akt UZP/ZO/0-726/05).

Żądanie przez Ciebie dokumentu potwierdzającego, iż dostawca jest autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanego sprzętu spowodowałoby naruszenie zasady równości określonej w art. 7 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie wyklucza to jednak żądania przez Ciebie zapewnienia przez dostawcę serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego (wyrok Zespołu Arbitrów z 26 września 2005 r., sygn. akt UZP/ZO/0-2630/05).

Podstawa prawna: art. 7 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), § 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817).

* Autor jest aplikantem radcowskim specjalizującym się m.in. w prawie zamówień publicznych.

www.portalzp.pl