Partnerzy serwisu:
W procedurze unijnej żądanie od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu jest obowiązkowe.

Pytanie

W przypadku ogłoszenia przetargu w procedurze unijnej musimy zawsze wymagać wszystkich dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia. Natomiast czy możemy odstąpić od żądania dokumentów, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i na przykład nie wymagać wykazu wykonanych usług/ robót?

Odpowiedź

Żądanie dokumentów jest obowiązkowe, ale dotyczy tylko tych warunków, dla których określiłeś sposób oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu.

Wyjaśnienie

W procedurze unijnej żądanie od wykonawców dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu jest obowiązkowe (art. 26 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych). Należy jednak zwrócić uwagę, że art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, że uprawnione jest żądanie od wykonawców tylko takich dokumentów, jakie są niezbędne do przeprowadzenia postępowania.

Jakie dokumenty są niezbędne?

Dokumenty niezbędne to takie dokumenty, które pozwalają Tobie ustalić, że wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu, dla którego określiłeś sposób oceny spełniania warunku.

Przykład

Jeżeli wymagasz od wykonawców, by byli ubezpieczeni w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na określoną kwotę, to żądasz odpowiedniego dokumentu ubezpieczenia. Jeżeli wymagasz wykazania się środkami finansowymi / zdolnością kredytową na określoną kwotę, to żądasz informacji z banku (zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów).

Jeśli dla danego warunku udziału w postępowaniu nie określiłeś sposobu jego oceny, tj. nie uszczegółowiłeś wymagań np.dotyczących wymaganego doświadczenia wykonawcy (przykładowo ilości wykonanych usług, ich przedmiotu i wartości), złożenie przez wykonawców wykazu usług wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należytą realizację nie jest niezbędne dla przeprowadzenia postępowania. A zatem jest niedopuszczalne na gruncie art. 25 ust. 1 ustawy Pzp.

Podstawa prawna: art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest byłą wiceprezes UZP, obecnie prowadzi firmę doradczą "Doradztwo Prawne. Zamówienia Publiczne"

www.portalzp.pl

 • W jaki sposób sformułować warunek wiedzy i doświadczenia w postępowaniu o zamówienia publiczne?

  Przetargi krok po kroku
  Jadwiga Wycinka
  Warunek wiedzy i doświadczenia powinien zostać określony w sposób proporcjonalny w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.
 • Ważność dokumentów od zagranicznych wykonawców

  Przetargi krok po kroku
  Alicja Biegańska
  Gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • Jak poprawić omyłki w ofercie?

  Przetargi krok po kroku
  Agata Hryc - Ląd
  Omyłki można poprawiać bezpośrednio w ofercie wykonawcy. Praktykowane jest również dokonanie poprawek poprzez informację zawartą w piśmie zawiadamiającym wykonawcę.
 • Czy kopia zobowiązania podmiotu trzeciego jest wystarczająca?

  Przetargi krok po kroku
  Klaudyna Saja-Żwirkowska
  Dokumenty składane przez wykonawcę w celu udowodnienia, że inny podmiot oddał mu do dyspozycji określone zasoby na czas realizacji zamówienia, należy traktować jako dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.