Partnerzy serwisu:
Warunek wiedzy i doświadczenia powinien zostać określony w sposób proporcjonalny w odniesieniu do przedmiotu zamówienia.

Pytanie

Czy taki zapis w siwz jako warunek wymagany w kwestii wiedzy i doświadczenia jest prawidłowy: "Wykonawcy powinni wykonać prace w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy, w tym okresie, co najmniej dwie usługi, odpowiadające swoim rodzajem i wartością, stanowiącym przedmiot zamówienia tj. usług nadzoru inwestorskiego. Na potwierdzenie należy złożyć minimum 2 referencje, potwierdzające wykonie wymaganych usług z podaniem ich wartości, rodzaju, daty i miejsca wykonania wraz z dokumentem potwierdzającym, że usługi zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną . Wartość zrealizowanej usługi winna wynosić minimum 70% wartości zaoferowanej kwoty brutto w złożonej ofercie przetargowej (każda)"?

Odpowiedź

Warunek wiedzy i doświadczenia powinien zostać określony w sposób proporcjonalny w odniesieniu do przedmiotu zamówienia. Dokument referencji ma potwierdzać jedynie należyte wykonanie usług wskazywanych na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i doświadczenia i niedopuszczalne jest stawianie dodatkowych wymogów w zakresie treści referencji.

Wyjaśnienie

Treść postawionego warunku powinna określać dokładnie, jakie prace Cię interesują w części dotyczącej okresu wykonywania (usługi, dostawy, roboty budowlanej). Brak też jest informacji czemu (usługom, dostawom, robotom budowlanym) mają odpowiadać usługi w zakresie rodzaju i wartości. Czy czeka nas nowelizacja Prawa zamówień publicznych? Zobacz proponowane zmiany >>

Orzeczenie

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem KIO referencje mają za zadanie potwierdzać wyłącznie należyte wykonanie odpowiednio usług, dostaw lub robót budowlanych, w zależności czego należyte wykonanie mają potwierdzać (wyrok KIO z 24 sierpnia 2009 r. sygn. akt KIO/UZP 1038/09).

Podanie wartości, rodzaju, daty i miejsca wykonania odpowiednio usług, dostaw lub robót budowlanych jest elementem wykazu wymaganych usług, dostaw lub robót budowlanych i nie możesz wymagać podania tych elementów w treści referencji.

"Zgodnie ze sztuką budowlaną "? Cóż to oznacza?

Również wymóg złożenia dodatkowego dokumentu "potwierdzającego, że usługi zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną" jest nieprawidłowe. Po pierwsze, zgodnie ze sztuką budowlaną mogą być wykonane roboty budowlane a nie usługi. Po drugie, dokument ten nie należy do dokumentów których możesz wymagać od wykonawców w celu potwierdzenia spełniania przez nich warunków udziału w postępowaniu (art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w zw. z § 1 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane).

Więcej na temat określenia wartości zamówienia

Nieprawidłowy jest wymóg, aby "wartość zrealizowanej usługi winna wynosić minimum 70% wartości zaoferowanej kwoty brutto w złożonej ofercie przetargowej (każda)". Takie określenie warunku może, w przypadku zaoferowania przez poszczególnych wykonawców różnych cen w składanych ofertach, prowadzić do nieporównywalności złożonych ofert i braku możliwości prawidłowej ich oceny. Wartość zrealizowanych usług wskazywanych na potwierdzenie spełniania warunku wiedzy i zamówienia powinna być określona w sposób proporcjonalny do wartości szacunkowej odpowiednich usług stanowiących przedmiot zamówienia.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 2 i art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); § 1 ust. 1, § 2 ust. 1, § 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817).

* Autorka jest Głównym Specjalistą w Wydziale Kontroli Zamówień Publicznych Finansowanych ze Środków Unii Europejskiej w Departamencie Kontroli Zamówień Współfinansowanych ze Środków Unii Europejskiej UZP. Autorka zastrzega, że treść artykułu to jej prywatna opinia a nie oficjalne stanowisko UZP. www.portalzp.pl