Partnerzy serwisu:
Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wynika głównie z przepisów ustawy Prawo budowlane.

Pytanie

Czy w przypadku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji inspektora nadzoru powinienem postawić warunek dotyczący osób o uprawnieniach inspektora nadzoru w branży np. drogowej odnośnie art. 22 ust. 1 pkt 1 czy też art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp? Generalnie wykonawca poza tym jest zobligowany do złożenia oświadczenie w trybie art. 22 ustawy Pzp. W kwestii tej pojawiają się różne opinie. Generalnie zawód inspektora wynika z przepisów prawa. W mojej ocenie może być jednak sytuacja taka, iż wykonawca składający ofertę nie będzie ich posiadał /uprawnień/, a będzie zatrudniał osoby mające uprawnienia. Także ze względu na zasadę uczciwej konkurencji bardzie zasadny wydaje się zastosowanie art. 22 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odpowiedź

Jako zamawiającemu przysługuje Ci prawo do samodzielnego ustalenia, które z warunków wskazanych w treści art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych powinny być opisane i wymagane w stosunku do wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, w celu realizacji jego potrzeb stanowiących przedmiot zamówienia.

Wyjaśnienie

Nie masz obowiązku posługiwać się w każdym prowadzonym przez siebie postępowaniu wszystkimi warunkami, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. A zatem jeżeli w określonym przypadku - w kontekście ustalania i opisywania warunków udziału w postępowaniu - istnieje potrzeba posiadania uprawnień przez osoby, a nie przez podmiot, w ramach którego dane osoby realizują swoje uprawnienia, to prymat nad treścią art. 22 ust. 1 pkt 1 ma treść ust. 1 pkt 3 tegoż artykułu.

Kto może pełnić funkcje techniczne?

Pełnienie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie wynika głównie z przepisów ustawy Prawo budowlane, w tym z treści art. 12 ustawy. Przepisy te nie zawierają ograniczeń w zakresie form współpracy/zatrudnienia osób pełniących te funkcje. Jeżeli takie ograniczenia nie wynikają także z innych przepisów prawa, to brak jest podstaw do ustalenia wymogów na podstawie treści art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

Czy status prawny pracownika wykonawcy jest istotny?

Należy bowiem przyjąć, iż z Twojego punktu wiedzenia i Twoich potrzeb, bez znaczenia jest okoliczność czy osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczną w budownictwie będzie działała jako osoba fizyczna, czy też będzie wchodziła w skład potencjału kadrowego określonego podmiotu zbiorowego.

Podstawa prawna: art. 22 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm.).

* Autorka jest głównym specjalistą w Departamencie Prawnym UZP.

Autorka zastrzega, że treść artykułu to jej prywatna opinia, a nie oficjalne stanowisko UZP.

www.portalzp.pl