Partnerzy serwisu:
Zakazane jest łączenie zamówień na usługi o charakterze niepriorytetowym z innymi zamówieniami, ale tylko w celu uniknięcia procedur udzielania zamówień określonych ustawą Prawo zamówień publicznych.

Pytanie

Czy udzielając zamówienia mieszanego (usługa żywienia + remont kuchni) możemy skorzystać z art. 5 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych? Wartość robót będzie mniejsza od wartości usługi. Umowa na świadczenie usług ma być zawarta na 4 lata, zaś remont powinien być wykonany w terminie do 6 m-cy od daty podpisania umowy. Zamówienie powinno zostać wykonane przez jednego wykonawcę. Planowany tryb przetargowy to przetarg ograniczony powyżej progów unijnych.

Odpowiedź

Jeżeli przedmiot Twojego zamówienia obejmuje usługi o charakterze niepriorytetowym (usługi podawania posiłków, usługi bufetowe) wraz z robotami budowlanymi polegającymi na remoncie i dostosowaniu kuchni w Twojej siedzibie i przedmioty zamówienia zostały połączone z powodów racjonalnych, a nie w celu zastosowania procedur łagodniejszych, całe zamówienie możesz potraktować jako usługę o charakterze niepriorytetowym i skorzystać ze zwolnień przewidzianych w art. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jeżeli zamówienie obejmuje równocześnie roboty budowlane oraz usługi do udzielenia zamówienia stosuje się przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danym zamówieniu jest największy. Z tego względu zakwalifikowanie zamówienia jako usługi jest działaniem prawidłowym.

Ustawodawca przewiduje również pewne zwolnienia ze stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w przypadku, gdy przedmiot zamówienia obejmuje usługi o charakterze niepriorytetowym, do których należą m.in. usługi hotelarskie i restauracyjne. W przypadku zamówień "mieszanych", których przedmiot obejmuje równocześnie usługi o charakterze niepriorytetowym oraz inne usługi, dostawy lub roboty budowlane, do udzielenia zamówienia zastosujesz przepisy dotyczące tego przedmiotu zamówienia, którego wartościowy udział w danych zamówieniu jest największy. Szykują się kolejne zmiany w Prawie zamówień publicznych? Czytaj >>

Zapamiętaj!

Zwróć uwagę, że ustawodawca zakazuje łączenia zamówień na usługi o charakterze niepriorytetowym z innymi zamówieniami, ale tylko w celu uniknięcia procedur udzielania zamówień określonych ustawą Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna: art. 5, art. 6 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.); rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 28 stycznia 2010 r. w sprawie wykazu usług o charakterze priorytetowym i niepriorytetowym (Dz.U. z 2010 r. nr 12, poz. 68).

* Autorka jest wieloletnim, doświadczonym praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, doradcą, autorem komentarzy i publikacji w tematyce zamówień publicznych, członkiem ogólnopolskiego stowarzyszenia konsultantów zamówień publicznych, obecnie głównym specjalistą w dużej instytucji zamawiającej. www.portalzp.pl