Partnerzy serwisu:
Zgodnie z bieżącym orzecznictwem KIO przed podjęciem przez zamawiającego decyzji o odrzuceniu ofert należy wykorzystać wszelkie narzędzia umożliwiające ?naprawienie? błędów lub niedopatrzeń wykonawcy.

Pytanie

Dzień po ogłoszeniu wyników przetargu nieograniczonego na zakup materiałów biurowych (poniżej 125 tys. euro) jeden z wykonawców wystosował do zamawiającego pismo, w którym dowodzi, że oferty konkurentów nie są całkiem zgodne z siwz i powinny zostać odrzucone (odwołanie w tym przypadku mu nie przysługuje). Okazało się, że w kilku punktach wykonawca ten ma rację. Ponieważ przepisy art. 91 i następnych nic nie mówią o cofnięciu czy też unieważnieniu czynności ogłoszenia wyników postępowania, mamy wątpliwość, czy na tym etapie możemy jeszcze wycofać się z ogłoszonego wyniku i odrzucić oferty. Wówczas pozostałby w postępowaniu jeden wykonawca, którego cena jest i tak większa od tej, którą zamierzamy przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, co będzie skutkowało możliwością unieważnienia postępowania. Jak wybrnąć z sytuacji, kiedy po ogłoszeniu wyniku okazało się, że niezbyt dokładnie sprawdziliśmy oferty pod względem zgodności z siwz parametrów artykułów produkowanych przez poszczególne firmy, które wykonawcy zaoferowali?

Odpowiedź

W zaistniałej sytuacji masz możliwość powtórzenia czynności badania i oceny ofert.

Przepisy art. 91 i następnych ustawy Pzp nie poruszają zagadnień związanych z powtórnym badaniem i wyborem oferty. Zapisy wskazujące na to, że takie czynności są dozwolone i w niektórych przypadkach konieczne można znaleźć w art. 181 ust. 2 ustawy Pzp, który dotyczy informacji o niezgodnej z przepisami czynności oraz w art. 186 ust. 3, art. 192 ust. 3 pkt 1 ustawy Pzp, które dotyczą odwołań.

Pismo, które otrzymałeś od wykonawcy, należy potraktować jako informację określoną w art. 181 ust. 1 ustawy Pzp o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego. W omawianej sytuacji, jeżeli zamawiający uznaje słuszność zarzutów przedstawionych w piśmie, należy powtórzyć czynność badania ofert lub dokonać czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób, jaki przewiduje ustawa Pzp dla konkretnej czynności, której zamawiający dokona.

Sprawdź, czy niezgodność z ofertą to nie omyłki

Zgodnie z bieżącym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej przed podjęciem przez zamawiającego decyzji o odrzuceniu ofert należy wykorzystać wszelkie narzędzia umożliwiające "naprawienie" błędów lub niedopatrzeń wykonawcy. Autor odpowiedzi nie zna dokładnego stanu faktycznego w przedmiotowym postępowaniu, ale podkreśla, że warto przeanalizować, czy owych niezgodności w ofertach wykonawców nie należy poprawić na podstawie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Jeżeli zamawiający uzna, że popełnione przez wykonawców błędy w ofertach można poprawić na podstawie tego przepisu, to obowiązkiem zamawiającego jest ich poprawienie i poinformowanie o tym fakcie wykonawcy, którego oferta została poprawiona. W przypadku gdy wykonawca w terminie 3 dni od doręczenia zawiadomienia nie zgodzi się na poprawienie omawianych omyłek, ofertę tego wykonawcy należy odrzucić na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Jeśli natomiast wspomnianych błędów nie można jednak poprawić, wówczas zamawiający będzie zobowiązany do odrzucenia tych ofert na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp jako ofert, których treść nie odpowiada treści siwz.

Zapamiętaj!

Informację o tym, że do zamawiającego wniesiono informację o niezgodnej z przepisami ustawy czynności oraz opis czynności powtórzonych należy uwzględnić w protokole postępowania.W przypadku gdy w postępowaniu pozostanie tylko jedna oferta, której cena przekracza możliwości finansowe zamawiającego, postępowanie takie należy unieważnić na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.

Podstawa prawna: art. 181, art. 87 ust. 2 pkt 3, art. 89 ust. 1 pkt 7, art. 89 ust. 1 pkt 2, art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest specjalistką ds. zamówień publicznych, praktykiem posiadającym wieloletnie doświadczenie po stronie zamawiających.

www.portalzp.pl