Partnerzy serwisu:
Powołując się na zasoby innych podmiotów, nie musisz automatycznie przedkładać dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

Pytanie

Zamawiający wezwał nas do uzupełnienia dokumentów, uzasadniając to tym, że "jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wykonawca winien przedstawić w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty wymienione w punkcie 2 niniejszego rozdziału". W przetargu, w którym jednym z warunków była wymagana zdolność finansowa dostarczyliśmy oświadczenie innego podmiotu o przekazaniu niezbędnych środków finansowych w wysokości 1 000 000 zł, a na potwierdzenie podmiot ten przedstawił opinię bankową. Czy w tej sytuacji zamawiający pod groźbą odrzucenia oferty i utraty wadium może żądać dokumentów takich jak KRS, KRK, ZUS, US itp.?

Odpowiedź

Zamawiający jest uprawniony żądać tych samych dokumentów na potwierdzenie spełniania braku podstaw do wykluczenia zarówno od wykonawcy, jaki i innego podmiotu, jeśli ten udostępnił swoje zasoby, w formie świadczącej o jego uczestnictwie w wykonywaniu zamówienia.

Sprawdź siwz i ogłoszenie o zamówieniu

W pierwszej kolejności należy przeanalizować treść siwz oraz ogłoszenia o zamówieniu. Aby bowiem wezwanie zamawiającego było skuteczne, to katalog dokumentów wymaganych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosunku zarówno do wykonawcy, jaki i innych podmiotów w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego winien znaleźć odzwierciedlenie w treści ogłoszenia oraz zapisach siwz. Tylko tak wszczęta procedura będzie uprawniała zamawiającego do skutecznego wzywania do uzupełniania dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. Jeśli w ogłoszeniu o zamówieniu brakuje tego wymogu, to wezwanie do uzupełnienia jest wadliwe, o czym należy poinformować zamawiającego w ustawowych terminach na wniesienia środka ochrony prawnej.

Gdzie szukać informacji o wymaganych dokumentach?

Postępowania prowadzone w progach krajowych powyższe informacje zawierają na końcu rozdziału III.4.2. i brzmią: "Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt. III.4.2."

Inaczej wygląda sytuacja przy postępowaniach prowadzonych w progach unijnych, gdyż tam ww. dane umieszczane są samodzielnie przez zamawiającego więc trudno jest wskazać dokładne miejsce, w którym ww. informacje mogą być zawarte.

Pamiętaj!

Powołując się na zasoby innych podmiotów, nie musisz automatycznie przedkładać dokumentów na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia.

Dokumenty od innego podmiotu - tylko gdy uczestniczy w realizacji zamówienia

Sam fakt powoływania się na zasoby innych podmiotów nie świadczy jeszcze o konieczności składania dokumentów takich jak odpis z właściwego rejestru, zaświadczenie z ZUS czy US, KRK. Możliwość żądania przez zamawiającego - na zasadzie § 1 ust. 2 rozporządzenia w sprawie dokumentów - przedstawienia dokumentów wymienionych w § 2 odnoszących się do podmiotu trzeciego, na którego zasobach wykonawca polega w celu wykazania spełniania warunku, dotyczy wyłącznie tych przypadków, gdy podmiot ten będzie uczestniczył w realizacji zamówienia. Przepis ten nie znajduje zastosowania do przypadków, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby innych podmiotów, które to podmioty nie będą brały udziału w realizacji zamówienia.

Jeśli więc w ofercie powołałeś się na zasoby innego podmiotu, a jednocześnie podmiot ten będzie uczestniczył w realizacji zamówienia wówczas jesteś zobowiązany uzupełnić dokumenty takie jak: KRS lub oświadczenie w stosunku do osoby fizycznej, ZUS, US, KRK oczywiście wymaganym w zakresie.

Jeśli natomiast inny podmiot nie będzie brał udziału w realizacji zamówienia lub ww. dokumenty nie były wymagane treścią ogłoszenia o zamówieniu, napisz do zamawiającego informację w trybie art. 181 ust. 1 ustawy Pzp o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy. Jeśli dysponujesz dokumentami innego podmiotu, na którego zasoby się powołałeś to z tzw. ostrożności (co wyraźnie podkreśl w piśmie) uzupełnij je wraz z informacją.

Niestety w praktyce interpretacja ww. przepisów jest bardzo różna i często stanowi ona podstawę wykluczania wykonawców z postępowania i odrzucania ich ofert.

Podstawa prawna: art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 2b, art. 181 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.), §1 ust. 2 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U z 2009 nr. 226poz. 1817).

* Autorka jest prawnikiem posiadającmy wieloletnie doświadczenie w stosowaniu ustawy Pzp przez wykonawców i zamawiających, także przy projektach finansowanych ze środków UE; trener, publicysta i doradca z zakresu prawa zamówień publicznych.

www.portalzp.pl