Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 23 ust. 2 nakazuje wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający nie może poprzez zapisy zawarte np. w specyfikacji istotnych warunków zamówienia ograniczać prawa wykonawcy do wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. Podejmując decyzję o wspólnym ubieganiu się o zamówienie publiczne, wykonawcy składają tzw. ofertę konsorcjum. Dla ważności złożonej oferty wykonawcy zobowiązują się do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zakres udzielanego pełnomocnictwa musi obejmować wymagania określone w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W praktyce stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych sporne jest, czy wobec braku wskazania w treści pełnomocnictwa, że dotyczy ono wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostaje ustanowiony pełnomocnik, o którym mowa w art. 23 ust. 2 tej ustawy.

Opierając się na orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej stwierdzić należy, że w przypadku, gdy o zamówienia publiczne ubiegają się dwaj wykonawcy, występujący wspólnie dla uznania, że wykonawcy ustanowili pełnomocnika, wystarczające jest, aby jeden z wykonawców udzielił pełnomocnictwa drugiemu uczestnikowi konsorcjum (tak Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 17 kwietnia 2008 r. sygn. akt: KIO/UZP 300/08).

Podkreślić należy, że ani przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, zawierające jedynie lapidarnie sformułowany art. 23 ust.2 Pzp, ani też przepisy kodeksu cywilnego dotyczące pełnomocnictwa (art. 98 i nast. Kodeksy Cywilnego w związku z art. 14 ustawy Prawo zamówień publicznych) nie wymagają, dla ważności pełnomocnictwa udzielanego celem ustanowienia pełnomocnika, o którym mowa w art. 23 ust. 2 Pzp, wskazania w treści oświadczenia woli mocodawcy, wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia publicznego lub wymienienia wszystkich członków konsorcjum - podobnie Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 05 lutego 2009 r. sygn akt: KIO/UZP 99/09).

Wobec powyższego za zgodne z obowiązującymi przepisami uznać należy pełnomocnictwo, w którego treści zawarte jest ogólne sformułowanie, iż obejmuje ono prawo do "reprezentowania spółki ( ), występowania w imieniu spółki, negocjowania oraz podpisywania w imieniu spółki dokumentów dotyczących spraw związanych z przetargiem na (...) w tym składania zobowiązań i oświadczeń woli". Zakres umocowania wynikający z treści pełnomocnictwa obejmuje reprezentację w postępowaniu o udzielenie zamówienia i odpowiada minimalnemu wymaganiu, co do treści pełnomocnictwa, wynikającemu z art. 23 ust. 2 Prawa zamówień publicznych - nie jest wymagane zatem aby treść pełnomocnictwa wskazywała członków konsorcjum.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)