Partnerzy serwisu:
W treści dokumentu nie muszą znaleźć się wprost sformułowania, iż "usługa została wykonana należycie", lecz z ich treści powinno wynikać pozytywna ocena, iż zamówienie wykonane zostało zgodnie z przyjętym zobowiązaniem umownym.

Pytanie

Przeprowadziliśmy postępowanie w sprawie zamówienia dodatkowego na regulację stanu prawnego dróg w trybie przetargu nieograniczonego. Wyłoniony został wykonawca X, który wykonał zamówienie po terminie umownym za co zostały mu naliczone kary umowne. Wykonawca ten wystąpił do zamawiającego o wydanie informacji, że wykonywał w/w dokumentację geodezyjną. Zamawiający wydał wykonawcy taką informację Zamawiający ogłosił kolejne postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Warunkiem udziału w postępowaniu było wykazanie się wiedzą i doświadczeniem. Ocena spełnienia tego warunku była dokonywana na podstawie dokumentu potwierdzającego, że wykonawca wykonał co najmniej jedno zamówienie dotyczące regulacji stanu prawnego dróg. W postępowaniu tym wziął udział m.in. wykonawca X, który na potwierdzenie warunku wiedzy i doświadczenia załączył informację wystawioną przez nas.

Czy w związku z powyższym wykonawca ten spełnił warunek udziału w postępowaniu i czy przedstawiona przez niego informacja potwierdza należyte wykonanie usługi?

Odpowiedź

Dokument przedstawiony przez wykonawcę nie potwierdza należytego wykonania usługi, a co za tym idzie nie możesz uznać, iż wykonawca spełnił postawiony przez Ciebie warunek udziału w postępowaniu.

Wyjaśnienie

Zauważ, iż ani ustawa Pzp., ani rozporządzenie w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane nie zawierają legalnej definicji "nienależytego wykonania" usługi. A zatem należy przyjąć za obowiązujące poglądy doktryny i orzecznictwa, zgodnie z którymi należyte wykonanie zamówienia oznacza wykonanie go zgodnie z warunkami umownymi, czyli również w terminie w tej umowie przewidzianym. Fakt skutecznego naliczenia wykonawcy kar umownych za nieterminową realizację usługi powinien więc zostać uznany za stwierdzenie nienależytego wykonania zamówienia.

Zauważ, że z dokumentu mającego potwierdzać należyte wykonanie zamówienia składanego przez wykonawcę musi wyraźnie wynikać, iż usługa została wykonana zgodnie z umową. Ani rozporządzenie, ani ustawa Pzp. nie wskazują wprost jaki dokument zobowiązany jest przedłożyć w tym celu wykonawca, ani jaką dokładnie powinien mieć on treść.

Orzeczenie

W treści dokumentu nie muszą znaleźć się wprost sformułowania, iż "usługa została wykonana należycie", lecz z ich treści powinno wynikać pozytywna ocena, iż zamówienie wykonane zostało zgodnie z przyjętym zobowiązaniem umownym.

Takie stanowisko odnajdujemy m.in. w wyroku KIO z 24 listopada 2009 r. (sygn. akt KIO/UZP 1432/09), w którym Izba podzieliła poglądy prezentowane w orzecznictwie, iż dokumenty potwierdzające należyte wykonanie zamówień nie muszą zawierać wprost sformułowania, że usługi, dostawy lub roboty budowlane zostały "wykonane należycie", jednak z ich treści powinna wynikać pozytywna ocena, iż zamówienia zostały zrealizowane w sposób prawidłowy i staranny, tj. zgodny z umową - w wymaganym terminie oraz w pełnym zakresie.

Należy zatem przyjąć, że informacja, którą przedstawił wykonawca w opisanym przez Ciebie stanie faktycznym nie może zostać uznana za dokument potwierdzający należyte wykonanie wykazanej usługi. Tym samym na powyższej podstawie nie możesz uznać, iż przedstawiona praca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu.

Pamiętaj jednak, że zgodnie z obowiązującymi przepisami zanim wykluczysz wykonawcę z postępowania musisz wezwać go do uzupełnienia dokumentów potwierdzających spełnienie warunku udziału w postępowaniu. Zobowiązują Cię do tego obowiązujące przepisy. Dopiero jeżeli w odpowiedzi na Twoje wezwanie Wykonawca nie uzupełni dokumentów lub z przekazanych w uzupełnieniu dokumentów nadal będzie wynikać, że wykonawca nie posiada niezbędnej wiedzy i doświadczenia, wówczas masz obowiązek wykluczyć go z postępowania.

Podstawa prawna: art. 24 ust. 1, 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, ze zm.); §1 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2010 r. nr 226, poz. 1817).

* Autorka jest prawnikiem, praktykiem z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie zamówień publicznych m. in. Zastępcą Naczelnika Wydziału Zamówień Publicznych w dużej instytucji zamawiającej, obecnie głównym specjalistą ds. zamówień publicznych w firmie wykonawczej.

www.portalzp.pl