Partnerzy serwisu:
Wykonawca, który nie złożył dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału podlega wykluczeniu z przetargu. Wykluczenie powinno być poprzedzone wezwaniem do uzupełnienia dokumentów.

Pytanie

Zażądaliśmy od wykonawcy uzupełnienia dokumentów na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i jednocześnie wystąpiliśmy o złożenie wyjaśnień na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - rażąco niska cena. W pierwszym przypadku termin określiliśmy przykładowo na 10 dzień miesiąca, godz. 12.00, w drugim 11 dzień miesiąca, godz. 12.00. Wykonawca nie dostarczył żadnego dokumentu, w związku z czym podlega wykluczeniu na podst. art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy Pzp (w pierwszym przypadku) lub oferta podlega odrzuceniu na podst. art. 90 ust. 3 ustawy Pzp. Czy wykluczyć wykonawcę, ponieważ wcześniej (termin) wystąpiły przesłanki do wykluczenia niż odrzucenia? Które rozwiązanie jest prawidłowe?

Odpowiedź

Wykonawca, który nie złożył dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału podlega wykluczeniu z postępowania. Czynność ta powinna być poprzedzona wezwaniem do "uzupełnienia" dokumentów, co w Twoim przypadku zostało uczynione. Jeżeli wykonawca nie złożył żądanych dokumentów w wyznaczonym przez Ciebie terminie powinieneś go wykluczyć z postępowania zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Pzp.

Wyjaśnienie

W Twoim przypadku czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów oraz złożenia wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny dokonałeś jednocześnie, wyznaczając wykonawcy odrębne terminy. Jeżeli termin wyznaczony na złożenie dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu upłynął wcześniej niż termin na złożenie wyjaśnień dotyczących zaoferowanej ceny i zakładając, że wykonawca nie uzupełnił żądanych przez Ciebie dokumentów i oświadczeń powinieneś go wykluczyć z udziału w postępowaniu. W takim przypadku bowiem złożenie, nawet wiarygodnych, wyjaśnień dotyczących oferowanej ceny nie wpłynie na sytuację w Twoim postępowaniu.

Przekaż wykonawcy rzetelne informacje

Nie ma jednak przeszkód, abyś w zawiadomieniu o wyborze najkorzystniejszej oferty poinformował wykonawcę, że został wykluczony z udziału w postępowaniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych i jego oferta uznana została za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Równocześnie możesz przekazać wykonawcy informację o tym, że jego oferta podlega odrzuceniu na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, ponieważ nie złożył wyjaśnień dotyczących oferowanej ceny.

Podstawa prawna: art. 24, art. 26 ust. 3; art. 90 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest wieloletnim, doświadczonym praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, doradcą, autorem komentarzy i publikacji w tematyce zamówień publicznych, członekiem ogólnopolskiego stowarzyszenia konsultantów zamówień publicznych, obecnie głównym specjalistą w dużej instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl