Partnerzy serwisu:
Ustawa Prawo zamówień publicznych nie formułuje zakazu odpłatnego powierzenia wykonania czynności przygotowawczych lub przeprowadzenia innych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego osobie fizycznej zatrudnionej przez zamawiającego.

Pytanie

Czy kierownik zamawiającego może zlecić odpłatne opracowanie siwz np. osobie fizycznej, która pracuje w tej samej instytucji państwowej, tylko w innym mieście (jest to też ten sam resort )? Ponadto, czy może w ogóle zlecić odpłatnie, przeprowadzenie danego postępowania?

Odpowiedź

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie formułuje zakazu odpłatnego powierzenia wykonania czynności przygotowawczych lub przeprowadzenia innych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego osobie fizycznej zatrudnionej przez zamawiającego. Z zastrzeżeniem obowiązku zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w przypadku, gdy szacunkowa wartość tych czynności przekracza równowartość kwoty 14.000 euro.

Wyjaśnienie

Opracowanie treści siwz jest elementem przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jednakże przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie wykluczają możliwości powierzenia tego etapu postępowania osobie trzeciej, jak również jej umocowania do kompleksowego jego przeprowadzenia. Tym samym nie można wykluczyć, że taką osobą trzecią, będzie osoba zatrudniona w Twojej jednostce na podstawie umowy o pracę.

Sprawdź zapisy regulaminu Twojej jednostki

Pomimo braku zakazu wynikającego z treści ustawy Prawo zamówień publicznych, należy jednak upewnić się, czy pewne ograniczenia nie wynikają z umowy o pracę kandydata do wykonania tychże czynności, czy też z przepisów ustrojowych obowiązujących w Twojej jednostce.

Jeżeli powierzenie przygotowania treści siwz ma nastąpić na podstawie umowy zlecenia, to wybór osoby, która wykona ww. zadanie musi być jednak następstwem przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o ile szacunkowa wartość tego zadania przekracza równowartość kwoty 14.000 euro.

Czy osoba fizyczna może przeprowadzić całą procedurę przetargową?

Natomiast w odniesieniu do możliwości odpłatnego powierzenia osobie fizycznej samodzielnego przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, należy podkreślić iż przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych mogą zobowiązywać Ciebie do określonego działania, np. poprzez komisję przetargową. Może to uniemożliwić kompleksowe przeprowadzenie postępowania jedynie przez osobę fizyczną.

Podstawa prawna: art.4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm.).

* Autor jest aplikantem radcowskim, pracownikiem UZP w latach 2007-2010, obecnie pracownikiem Kancelarii Prawnej.

www.portalzp.pl