Partnerzy serwisu:
Omyłki można poprawiać bezpośrednio w ofercie wykonawcy. Praktykowane jest również dokonanie poprawek poprzez informację zawartą w piśmie zawiadamiającym wykonawcę.

Pytanie

Jak technicznie powinno wyglądać poprawienie omyłki rachunkowej lub pisarskiej w ofercie? Czy wystarczy zapis w protokole z oceny ofert, że poprawiono omyłkę rachunkową, czy trzeba koniecznie w samej ofercie przekreślić błąd i wpisać poprawną wartość? Jeżeli można nanosić poprawki w samej ofercie, to kto powinien się pod poprawkami podpisać?

Odpowiedź

Dokonanie poprawek w ofercie powinno być co do zasady opatrzone podpisem osoby faktycznie dokonującej tej czynności, co w praktyce oznacza, że jest to członek komisji przetargowej. Dokonanie poprawki dla porządku powinno być poprzedzone notatką (protokołem) z posiedzenia komisji przetargowej, sankcjonującą podjęte przez członka komisji czynności faktyczne.

Wyjaśnienie

Praktykowane jest również rozwiązanie, którego jestem zwolennikiem, polegające na dokonywaniu poprawek nie bezpośrednio w ofercie wykonawcy, a poprzez informację zawartą w piśmie zawiadamiającym wykonawcę (na zasadzie było / jest). Przedmiotowe zawiadomienie podpisywane jest wówczas przez kierownika zamawiającego lub osobę przez niego umocowaną.

Poprawiasz w ofercie m.in. oczywiste omyłki pisarskie i rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek (art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych). Przez zamawiającego należy rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zobowiązaną do stosowania ustawy, która jest zarządzana przez uprawnioną na podstawie obowiązujących przepisów, statutu lub umowy osobę lub organ, zwaną kierownikiem zamawiającego. Z kolei kierownik zamawiającego powołuje do przeprowadzenia postępowania komisję przetargową, która jest jego zespołem pomocniczym, odpowiedzialnym przede wszystkim za ocenę spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie i ocenę ofert. Wymóg powołania komisji przetargowej dotyczy co prawda postępowań, których wartość przekracza progi unijne, jednak w praktyce komisja przetargowa powoływana jest również do przeprowadzania postępowań o wartości nieprzewyższającej wskazanego progu.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 3; art. 2 pkt 12; art. 19; art. 20; art. 21, art. 87 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest wieloletnim, doświadczonym praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, doradcą, autorką komentarzy i publikacji w tematyce zamówień publicznych, członekiem ogólnopolskiego stowarzyszenia konsultantów zamówień publicznych, obecnie głównym specjalistą w dużej instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl