Partnerzy serwisu:
Ustawa Pzp nie zawiera zakazu wprowadzania waloryzacji wynagrodzenia należnego wykonawcy zamówienia publicznego. Ustawodawca zobowiązał zamawiających aby w umowach, których okres obowiązywania przekracza 12 miesięcy, zawarli postanowienia o zasadach wprowadzania zmian w wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.

Rodzaje waloryzacji

Wprowadzając do umowy o wykonanie zamówienia publicznego zapisy określające sytuacje, które umożliwiają waloryzację wynagrodzenia należnego wykonawcy zamawiający zmniejsza ryzyka biznesowe po stronie wykonawcy , który wówczas może zaoferować korzystniejsze ceny realizacji zamówienia, gdyż nie musi dokonywać estymacji kosztów realizacji zamówienia np. z 36 miesięcznym wyprzedzeniem.

W konsekwencji zamawiający przez cały okres realizacji zamówienia płaci rynkowe ceny za realizację przedmiotu umowy - wykonawcy nie muszą asekurować się podnoszeniem cen w początkowej fazie realizacji zamówienia w celu pokrycia np. kosztów wynikających z przewidywanej inflacji, czy zmiany kursu walut.

Waloryzacja wynagrodzenia należnego wykonawcy, ponieważ wpływa na cenę realizacji przedmiotu umowy bezsprzecznie stanowi istotny element umowy. W konsekwencji zasady ustalania i sytuacje dopuszczające zastosowanie klauzul waloryzacyjnych muszą zostać przewidziane w umowie o zamówienie publiczne. Brak takich zapisów uniemożliwi wprowadzenie na etapie realizacji umowy waloryzacji wynagrodzenia należnego wykonawcy.

Znajdź przetarg: Oferty przetargów z całego kraju

Wzór klauzuli waloryzacyjnej

Ustawodawca odpowiadając na wnioski płynące ze strony przedsiębiorców, zobowiązał zamawiających aby w przypadku gdy umowa o zamówienie publiczne zostaje zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy określali w jej treści postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.

Powyższy katalog nie ma jednak charakteru zamkniętego. Zamawiający może wprowadzić również własne klauzule waloryzacyjne, które przykładowo będą:

- dopuszczać jednokrotną w okresie realizacji umowy waloryzację wynagrodzenia wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy, zgodnie ze zmianami wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny za okres pierwszych 12 miesięcy realizacji umowy,

- przewidywać zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy zgodnie ze zmianą wskaźnika cen towarów i usług inwestycyjnych publikowanych przez GUS jeżeli wskaźnik ulegnie zwiększeniu w okresie 12 kolejnych miesięcy realizacji inwestycji co najmniej o . %.

Warto jednak pamiętać, że zamawiający podlegający rygorom ustawy o finansach publicznych powinni w klauzulach waloryzacyjnych wpisywać ich górną granicę, tak aby ewentualnie na skutek zastosowania klauzul waloryzacyjnych nie przekroczyć kwot zawartych w uchwale budżetowej lub planie finansowym.

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

 • Nowelizacja Prawa zamówień publicznych

  Marek Okniński
  W czerwcu do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Nowelizacja dostosowuje przepisy Prawa zamówień publicznych do tzw. dyrektywy obronnej.
 • Gdy wykonawca nie dołączył do oferty pełnomocnictwa...

  Daniel Wycinka
  Niezłożenie pełnomocnictwa do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego rodzi po stronie zamawiającego obowiązek...
 • Jak poprawić omyłki w ofercie?

  Agata Hryc - Ląd
  Omyłki można poprawiać bezpośrednio w ofercie wykonawcy. Praktykowane jest również dokonanie poprawek poprzez informację zawartą w piśmie zawiadamiającym wykonawcę.