Partnerzy serwisu:
Niezłożenie pełnomocnictwa do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego rodzi po stronie zamawiającego obowiązek...

Pytanie

Wykonawca nie posiadał wpisu do KRS-u i składając ofertę nie dołączył pełnomocnictwa dla osoby podpisującej ofertę. Powinniśmy wezwać do uzupełnienia pełnomocnictwa? Co w przypadku gdy pełnomocnictwo zostanie udzielone po upływie terminu złożenia ofert? Czy, aby ustrzec się tego, powinniśmy wzywając do uzupełnienia pełnomocnictwa zażądać również potwierdzenia czynność złożenia oferty przez wykonawcę?

Odpowiedź

Niezłożenie pełnomocnictwa do oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego rodzi po Twojej stronie obowiązek wezwania wykonawcy do uzupełnienia treści oferty.

Wyjaśnienie

Obecna treść art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych nakłada na Ciebie obowiązek każdorazowego zwrócenia się do wykonawcy o uzupełnienie nie tylko dokumentów potwierdzających spełnienia warunków udziału w postępowaniu, ale i pełnomocnictw, o ile nie zostały one załączone do oferty. Instytucja ta zasadniczo odnosi się do sytuacji, w której określony dokument lub pełnomocnictwo nie zostały omyłkowo załączone do oferty (a więc już istnieją). Nie ulega jednak wątpliwości, iż aktualnie dopuszczalne jest by data sporządzenia określonego dokumentu była późniejsza od terminu składania ofert. W takim przypadku jednak z jego treści powinno wynikać spełniania określonego warunku na dzień składania ofert.

Rzekomy pełnomocnik?

W odniesieniu do pełnomocnictw, pomimo braku jednolitej praktyki, oznaczać to powinno możliwość zastosowania treści art. 103 Kodeksu cywilnego (w związku z treścią art. 14 ustawy Prawo zamówień publicznych). Dopuszcza on potwierdzanie czynności dokonanej przez tzw. rzekomego pełnomocnika. Przyjęcie odmiennego stanowiska mogłoby sugerować w wielu przypadkach konieczność antydatowania pełnomocnictwa, co jest niedopuszczalne. Powyższe stanowisko potwierdzają wyroki Krajowej Izy Odwoławczej z 10 września 2009 r., sygn. akt: KIO/UZP 1118/09 oraz wyrok KIO Z 18 listopada 2008 r. o sygn. akt: KIO/UZP 1191/08,1200/08.

Jakie rozwiązanie najlepsze?

Jednocześnie uzasadnione wydaje się przyjęcie stanowiska, iż brak wyartykułowanego odniesienia się do możliwości potwierdzenia czynności rzekomego pełnomocnika, zgodnie z art. 103 Kodeksu cywilnego w treści wezwania do uzupełniania dokumentów/pełnomocnictw, nie stoi na przeszkodzie w zastosowaniu ww. przepisu w jego następstwie.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 3, art. 14 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm.).

* Autor jest aplikantem radcowskim, pracownikiem UZP w latach 2007-2010, obecnie pracownikiem Kancelarii Prawnej.

www.portalzp.pl

 • Jakich dokumentów może żądać zamawiający od firmy startującej w przetargu ?

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zamawiający może żądać wyłącznie dokumentów, które są niezbędne do przeprowadzenia postępowania. To jakie będą to dokumenty zależy od wartości zamówienia.
 • Wzory klauzul waloryzacyjnych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Pzp nie zawiera zakazu wprowadzania waloryzacji wynagrodzenia należnego wykonawcy zamówienia publicznego. Ustawodawca zobowiązał zamawiających aby w umowach, których okres obowiązywania przekracza 12 miesięcy, zawarli postanowienia o zasadach wprowadzania zmian w wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.
 • Ważność dokumentów od zagranicznych wykonawców

  Przetargi krok po kroku
  Alicja Biegańska
  Gdy wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.
 • Otrzymałeś pełnomocnictwo od wykonawcy? Upewnij się, w jakiej formie powinno być złożone!

  Przetargi krok po kroku
  Andrzela Gawrońska-Baran
  Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.