Partnerzy serwisu:
Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

Pytanie

Wykonawca złożył pełnomocnictwo dla osoby, która jest upoważniona do podpisania wszelkich dokumentów w przetargach w ramach ustawy Pzp. Czy jeżeli w ofercie złożono pełnomocnictwo w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Panią X to należy to pełnomocnictwo przyjąć czy wezwać do złożenia oryginału? W drugim przypadku wykonawca podał w ofercie, że zatrudniać będzie podwykonawców. Czy składając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia musi złożyć to zobowiązanie w formie oryginału? A może wystarczy kopia poświadczona przez wykonawcę za zgodność z oryginałem?

Odpowiedź

Pełnomocnictwo powinno być złożone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii. A zatem powinieneś wezwać wykonawcę do złożenia pełnomocnictwa w jednej z tych form.

Wyjaśnienie

W odniesieniu do pełnomocnictwa mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego w związku z art. 14 Pzp. A zatem Pani X może podpisywać i potwierdzać za zgodność z oryginałem inne dokumenty składane w przetargu, ale nie pełnomocnictwo (w tym dla siebie samej).

Czy dokument od podwykonawcy musi być złożony w oryginale?

W odniesieniu do drugiego pytania tj. formy składanego zobowiązania podmiotu trzeciego należy wskazać, że musi mieć ono formę oryginału.

W ugruntowanym już orzecznictwie KIO podkreśla się, iż zastrzeżenie poczynione w § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, iż dokumenty są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę odnosi się do dokumentów składanych na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu jednak tylko w tym rozporządzeniu wskazanych. Nie odnosi się do zastrzeżenia formy pisemnej dla zobowiązania podmiotu trzeciego. Rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów nie wymienia "pisemnych zobowiązań" podmiotów udostępniających zasoby wykonawcom. A zatem wykonawcę wiąże nakaz odnoszący się do formy, w jakiej ma być złożone zobowiązanie, wynikający z przepisu art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a nie przepisy rozporządzenia, które odnoszą się do formy zupełnie innych dokumentów.

Nie wolno zapomnieć o podpisie!

Tym samym, dokument zawierający oświadczenie woli podmiotu trzeciego powinien zawierać własnoręczny podpis wystawcy dokumentu. Oświadczenie podmiot trzeci może złożyć sam (podpisać) lub może ono zostać złożone przez osobę umocowaną do działania w imieniu tego podmiotu. Za zobowiązanie podmiotu trzeciego stanowiące dowód dysponowania przez wykonawcę zasobami tego podmiotu może być uznane wyłącznie pisemne oświadczenie (oryginał) takiego podmiotu podpisane przez osobę uprawnioną do działania w jego imieniu (np. wyrok KIO z 30 stycznia 2012 r., sygn. akt KIO 84/12).

Kiedy możesz żądać dokumentów od podwykonawcy?

Na marginesie należy wspomnieć, że wskazanie przez wykonawcę, że będzie korzystał z pomocy podwykonawców nie zawsze jest równoznaczne z powoływaniem się na zasoby podmiotu trzeciego i konieczność złożenia przez tego podwykonawcę zobowiązania z art. 26 ust. 2b ustawy Pzp. Gdy w zamówieniu będzie brał udział podwykonawca, ale wykonawca nie powołuje się na jego zasoby (tego podwykonawcy) w celu wykazania spełniania warunków, nie możesz żądać od wykonawcy tych dokumentów.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 2b ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.),6 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817§ 6 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r. nr 226, poz. 1817).

Autorka jest prawnikiem, byłym wiceprezesem Urzędu Zamówień Publicznych, obecnie kieruje departamentem zamówień publicznych w dużej instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl