Partnerzy serwisu:
Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwiają firmom ubiegającym się o uzyskanie zamówienia na wspólne składanie ofert przetargowych. Zamawiający nie może ograniczać prawa do złożenia oferty wspólnej zwanej ofertą konsorcjum. Dla ważności oferty wspólnej firmy muszą jednak ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu.

Ustawa Prawo zamówień publicznych w art. 23 ust. 2 nakazuje wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Dla ważności złożonej oferty wykonawcy zobowiązują się do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zakres udzielanego pełnomocnictwa musi obejmować wymagania określone w art. 23 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych. W praktyce stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych sporne jest, czy wobec braku wskazania w treści pełnomocnictwa, że dotyczy ono wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zostaje ustanowiony pełnomocnik, o którym mowa w art. 23 ust. 2 tej ustawy.

Opierając się na orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej stwierdzić należy, że w przypadku, gdy o zamówienia publiczne ubiegają się dwaj wykonawcy występujący wspólnie dla uznania, że wykonawcy ustanowili pełnomocnika wystarczające jest, aby jeden z wykonawców udzielił pełnomocnictwa drugiemu uczestnikowi konsorcjum.

Podkreślić należy, że ani przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, ani też przepisy kodeksu cywilnego dotyczące pełnomocnictwa (art. 98 i następne Kodeksu Cywilnego) nie wymagają, dla ważności pełnomocnictwa udzielanego celem ustanowienia pełnomocnika, wskazania w treści oświadczenia woli mocodawcy, wspólnego ubiegania się o udzielnie zamówienia publicznego lub wymienienia wszystkich członków konsorcjum - patrz wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 05 lutego 2009 r. sygn akt: KIO/UZP 99/09.

W praktyce powyższy wyrok KIO uznaje za zgodne z obowiązującymi przepisami aby w przypadku gdy zakres umocowania wynikający z treści pełnomocnictwa obejmuje reprezentację w postępowaniu o udzielenie zamówienia i odpowiada minimalnemu wymaganiu, co do treści pełnomocnictwa, wynikającemu z art. 23 ust. 2 Prawa zamówień publicznych - nie było konieczne podanie w treści pełnomocnictwa wszystkich członków konsorcjum.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)