Partnerzy serwisu:
Z istoty konsorcjum wynika, iż poszczególne warunki ustalone przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą być spełniane wspólnie przez jego uczestników.

Pytanie

Żądaliśmy w siwz, aby wykonawcy przedstawili informację z banku o posiadanych środkach lub zdolności kredytowej na kwotę 5 mln zł. Czy w przypadku konsorcjum tylko jeden z konsorcjantów może spełnić ten warunek? Czy jeden z konsorcjantów może wykazać swoją zdolność na 2 mln zł, a drugi na 3 mln zł i mogę to zsumować? Ponadto czy wykonawca/ konsorcjum może w tej sytuacji polegać na zasobach podmiotu trzeciego i przedstawić zdolność kredytową do wymaganej kwoty dla zupełnie innego podmiotu? Jeżeli tak, to jaka rolę miałby spełnić ten podmiot w realizacji zamówienia?

Odpowiedź

Z istoty konsorcjum wynika, iż poszczególne warunki ustalone przez Ciebie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mogą być spełniane wspólnie przez jego uczestników.

Wyjaśnienie

Dla oceny czy podmioty ubiegające się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego spełniają warunki udziału w postępowaniu decydujące znaczenie ma interpretacja treści siwz. Nie może być ona jednak dokonywana w oderwaniu od istoty konsorcjum, zawiązywanego co do zasady w celu wspólnego spełniania przez wykonawców wchodzących w jego skład warunków udziału w postępowaniu i w konsekwencji wspólnego wykonywania przez te podmioty przedmiotu zamówienia.

Bierzesz pod uwagę łączny potencjał wykonawców - konsorcjum

Tym samym przy ocenie spełniania warunków udziału przez konsorcjum powinieneś brać pod uwagę łączny potencjał podmiotów go tworzących. W powyższym stanie faktycznym oznacza to możliwość posiadania środków własnych lub zdolności kredytowej na poziomie ustalonym przez Ciebie, ocenianej wspólnie dla dwóch podmiotów wchodzących w jego skład.

Czy i kiedy potrzebny jest podmiot trzeci?

Dopuszczalne jest także udostępnienie wykonawcy zdolności finansowej do wykonania zamówienia przez podmiot trzeci, co wynika wprost z treści art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych. W takim przypadku należy pamiętać także, iż zgodnie z §1 ust. 3 rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, żądasz stosownej informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej dotyczącej tego podmiotu. Podmiot ten może jedynie udostępniać zdolności do wykonania zamówienia, co nie wyklucza jednak jego uczestnictwa w wykonaniu zamówienia np. w charakterze podwykonawcy (decydujące znaczenie w tym zakresie ma treść złożonej oferty).

Podstawa prawna: art. 23 ust. 1, art. 26 ust. 2b ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm.).

* Autor jest aplikantem radcowskim, pracownikiem UZP w latach 2007-2010, obecnie pracownikiem Kancelarii Prawnej.

www.portalzp.pl

 • Zaliczka dla wykonawcy? Tak, ale...

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W przypadku, gdy kwota zaliczki nie przekracza 20% wartości zamówienia nie są wymagane żadne dodatkowe procedury do jej wypłaty. Natomiast przy wypłacie zaliczki o wartości większej niż 20% wartości wynagrodzenia należnego wykonawcy, muszą już być spełnione pewne warunki.
 • Pełnomocnictwo powołujące konsorcjum w praktyce

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych umożliwiają firmom ubiegającym się o uzyskanie zamówienia na wspólne składanie ofert przetargowych. Zamawiający nie może ograniczać prawa do złożenia oferty wspólnej zwanej ofertą konsorcjum. Dla ważności oferty wspólnej firmy muszą jednak ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu.