Partnerzy serwisu:
W przypadku, gdy kwota zaliczki nie przekracza 20% wartości zamówienia nie są wymagane żadne dodatkowe procedury do jej wypłaty. Natomiast przy wypłacie zaliczki o wartości większej niż 20% wartości wynagrodzenia należnego wykonawcy, muszą już być spełnione pewne warunki.

Celem wprowadzenia do przepisów Prawa zamówień publicznych możliwości wypłacenia przez zamawiającego zaliczki na poczet wykonania zamówienia publicznego miało być ułatwienie dostępu, zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorcom, do tego segmentu rynku. Pojęcie zaliczki nie zostało zdefiniowane zarówno na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych, jak również w innych przepisach prawa. Pojęciu temu najbliższa jest regulacja zawarta w art. 743 Kodeksu Cywilnego, zgodnie z którą w przypadku gdy wykonanie zlecenia wymaga wydatków, dający zlecenie powinien na żądanie przyjmującego udzielić mu odpowiedniej zaliczki. Zaliczkę należy odróżnić od instytucji zadatku, uregulowanego w art. 394 KC, pociągającego za sobą inne skutki prawne, niż wpłata zaliczki.

Wskazać należy, że ustawa Prawo zamówień publicznych nie daje zamawiającemu pełnej swobody w podejmowaniu decyzji o wypłaceniu zaliczki wykonawcy zamówienia publicznego.

Zgodnie z art. 151a ust. 1 Prawa zamówień publicznych zamawiający może udzielić zaliczek na poczet wykonania zamówienia, jeżeli możliwość taka została przewidziana w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Niezależnie od powyższego zaliczka ma zawsze charakter elementu fakultatywnego w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i jej wprowadzenie do umowy zależy wyłącznie od decyzji zamawiającego.

Wysokość zaliczki uzależniona jest od decyzji zamawiającego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jeżeli kwota zaliczki nie przekracza 20% wartości zamówienia nie są wymagane żadne dodatkowe procedury. Natomiast przy wypłacaniu zaliczki o wartości większej niż 20% wartości wynagrodzenia należnego wykonawcy zamawiający musi:

- nałożyć na wykonawcę obowiązek wykazania, że wykonana już została ta część zamówienia, która obejmuje wartość poprzednio udzielonych zaliczek,

- zażądać od wykonawcy wniesienia zabezpieczenia kwoty zaliczki w jednej z form określonych przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.

Co do zasady kwota zaliczki powinna zostać wypłacona na konto wykonawcy, który realizuje umowę o zamówienie publiczne. Nie powinno się wypłacać zaliczki w formie pieniężnej.

Na gruncie obowiązujących przepisów w sytuacji gdy zamawiający w treści ogłoszenia o przetargu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie przewidzi wypłacenia zaliczki, wykonawca po upływie terminu składania ofert nie może zgłaszać wniosku o jej wypłacenie.