Partnerzy serwisu:
W czerwcu do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Nowelizacja dostosowuje przepisy Prawa zamówień publicznych do tzw. dyrektywy obronnej.

Dyrektywa obronna określa procedury zakupów publicznych w zakresie obronności i bezpieczeństwa. Proponowana nowelizacja Prawa zamówień publicznych wprowadza również między innymi rozwiązania w zakresie udzielania zamówień publicznych spoza wskazanego dyrektywą obronną obszaru. Nowe przepisy przewidują np. wprowadzenie procedury dialogu technicznego.

Czym będzie dialog techniczny?

W przypadku chwalenia przez Sejm nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych zgodnie z przedłożeniem Rządowym zamawiający będzie miał prawo przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, zwrócić się do podmiotów trzecich o doradztwo w zakresie niezbędnym do przygotowania opisu przedmiotu zamówienia.

Dialog techniczny to nie tylko sposób uzyskania informacji lub doradztwa, ale skonfrontowanie potrzeb zamawiającego z możliwościami ich realizacji przez podlegający ciągłym zmianom rynek określonych usług, dostaw lub robót budowlanych. W takich okolicznościach, uzyskane przez zamawiającego doradztwo lub informacje odnośnie sposobu opisu przedmiotu zamówienia lub określenia warunków umowy powinno być następstwem dialogu technicznego, prowadzonego z uwzględnieniem zasady uczciwej konkurencji. Zachowanie tej zasady wymaga jednakowego traktowania przez zamawiającego w toku dialogu technicznego wszystkich potencjalnych wykonawców oraz oferowanych przez nich rozwiązań.

Jednocześnie należy podkreślić, iż uczestnictwo w dialogu technicznym nie jest równoznaczne z koniecznością wykluczenia wykonawcy z uwagi na bezpośrednie wykonywanie czynności związanych z przygotowaniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych), gdyż wykonawca uczestniczący w dialogu technicznym nie dokonuje bezpośredniego opisu przedmiotu zamówienia, lecz przekazuje informacje i udziela porad, które mogą być wykorzystane przez zamawiającego, przy uwzględnieniu zasady uczciwej konkurencji do opisu przedmiotu zamówienia lub warunków umowy.

Urząd Zamówień Publicznych zgłosił projekt zmian w Prawie zamówień publicznych. Zobacz jakie zmiany zaproponował >>

Nowe przesłanki wykluczenia wykonawcy

Kolejną projektowaną zmianą jest ograniczenie możliwości posługiwania się zasobami podmiotu trzeciego dla spełniania warunków udziału w przetargu.

Opierając się na dotychczasowym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości nowelizacja zakłada rozszerzenie katalogu przewidzianych w art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych przesłanek wykluczenia wykonawców z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Proponowane przesłanki wykluczenia dotyczyłyby następujących sytuacji:

- złożenia przez wykonawców powiązanych ze sobą (tj. pozostających ze sobą w stosunku zależności lub dominacji) odrębnych ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, iż istniejące pomiędzy nimi relacje nie miały wpływu na ich zachowania w postępowaniu, w szczególności nie działają na podstawie zmowy przetargowej, ewentualnie ich swoboda w zakresie ubiegania się o zamówienie nie jest krępowana przez innych powiązanych z nimi wykonawców uczestniczących w tym samym postępowaniu,

- wykonawców, którzy wzajemnie udostępniają sobie potencjał w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, iż istnienie tego rodzaju nie utrudnia uczciwej konkurencji,

- wykonawców, którzy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu powołują się na zasoby tego samego podmiotu trzeciego, chyba że wykażą, iż istnienie tego rodzaju stosunku nie utrudnia uczciwej konkurencji.

Zastosowanie wskazanych powyżej przesłanek będzie możliwe w przypadku, gdy wykonawca nie przedstawi zamawiającemu wiarygodnego dowodu, że istniejące pomiędzy nimi powiązania nie wpływają negatywnie na uczciwą konkurencję. Przedstawione stanowisko znajduje uzasadnienie w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, wyrażone w sprawach C-538/07, C-21/03 i C-34/03, zgodnie z którymi prawo wspólnotowe sprzeciwia się ustanowieniu przepisu krajowego, który wprowadza całkowity zakaz równoczesnego i konkurencyjnego udziału w tym samym postępowaniu przetargowym przedsiębiorstw, miedzy którymi istnieje stosunek dominacji, lub które są ze sobą powiązane, bez pozostawienia im możliwości wykazania, że taki stosunek nie miał wpływu na ich zachowanie w ramach tego postępowania.

Przepisy wprowadzane projektowaną nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych mają w założeniach autorów nowelizacji wesprzeć przede wszystkim firmy z sektora małej i średniej przedsiębiorczości w walce o zamówienie publiczne z podmiotami zagranicznymi, mającymi w Polsce swoje spółki "córki". Natomiast zamawiający po wprowadzeniu nowelizacji ma uzyskać nowe możliwości formalne stanowiące narzędzie w dobrym i jednoznacznym opisie przedmiotu zamówienia. Nowe przesłanki wykluczenia wykonawcy - 21 lipca 2012 weszła w życie ustawa nowelizująca Prawo zamówień publicznych. Czytaj >>

Planowane rozwiązania wejdą w życie nie wcześniej niż jesienią bieżącego roku.

 • Zmiana Prawa zamówień publicznych rozszerzyła katalog wykluczeń wykonawców

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Wejście w życie ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium RP wprowadza zmiany w przepisach ustawy Prawo zamówień publicznych.
 • BCC o propozycjach zmian Prawa zamówień publicznych

  Zamówienia publiczne
  ng, mat. prasowe
  Proponowana nowelizacja Prawa zamówień publicznych budzi szerokie dyskusje w kręgu przedsiębiorców. Na temat proponowanych zmian swoją opinię wyraził Business Centre Club.
 • Wzory klauzul waloryzacyjnych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Ustawa Pzp nie zawiera zakazu wprowadzania waloryzacji wynagrodzenia należnego wykonawcy zamówienia publicznego. Ustawodawca zobowiązał zamawiających aby w umowach, których okres obowiązywania przekracza 12 miesięcy, zawarli postanowienia o zasadach wprowadzania zmian w wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy.
 • Szykują się zmiany w Prawie zamówień publicznych?

  Zamówienia publiczne
  ng, materiały prasowe
  ?Zapewnienie sprawnego i niezakłóconego wykonania zamówień publicznych?. To cel zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych. Projekt zmian został przekazany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.