Partnerzy serwisu:
?Zapewnienie sprawnego i niezakłóconego wykonania zamówień publicznych?. To cel zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych. Projekt zmian został przekazany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.

Jak czytamy na stronie Urzędu Zamówień Publicznych: "Obowiązujące przepisy prawa w sposób niewystarczający regulują kwestie związane z podwykonawstwem w procesie udzielania i realizacji zamówień publicznych, a pojawiające się w ostatnim czasie problemy dotyczące realizacji podwykonawstwa pokazują głęboką potrzebę położenia większego niż dziś nacisku na zasady realizacji podwykonawstwa." Dlatego też UZP zaproponował zmiany w Prawie zamówień publicznych, które mają na celu uregulowanie kwestii podwykonastwa.

Celem proponowanych zmian ustawy Prawo zamówień publicznych jest uregulowanie kompetencji i obowiązków zamawiającego oraz wykonawcy w zakresie podwykonawstwa, co zdaniem UZP będzie służyło efektywnemu realizowaniu zadań publicznych m.in. poprzez:

- objęcie podwykonawstwa umową o zamówienie publiczne na roboty budowlane lub usługi , co pozwoli na uznanie niewykonywania warunków i wymogów dotyczących podwykonawstwa za niewykonywanie umowy o zamówienie publiczne,

- umożliwienie, w przypadku niezapłacenia przez wykonawcę wynagrodzenia należnego podwykonawcom, dokonania bezpośredniej płatności przez zamawiającego na rzecz podwykonawców z wynagrodzenia należnemu wykonawcy , a także z kwot lub gwarancji, stanowiących zabezpieczenie należytego wykonania umowy, które zostały wniesione przez wykonawcę przed zawarciem umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego do wysokości 10% wartości kontraktu,

- umożliwienie zamawiającemu zastrzeżenia obowiązku wykonania bezpośrednio przez samego wykonawcę kluczowych części zamówienia , bez możliwości zlecenia ich wykonania przez podwykonawców lub polegania na zasobach innych podmiotów, na zasadach wskazanych w art. 26 ust. 2b Prawa zamówień publicznych,

- umożliwienie zamawiającemu zastrzeżenia konieczności skierowania przez wykonawcę umowy z podwykonawcą do akceptacji zamawiającego, przy czym akceptacja będzie oznaczała ustawową solidarną odpowiedzialność zamawiającego i wykonawcy względem wypłaty wynagrodzenia podwykonawcy. Do Sejmu trafił rządowy projekt nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Zobacz jakich zmian należy się spodziewać >> Źródło: Urząd Zamówień Publicznych