Partnerzy serwisu:
Zdaniem KIG wprowadzenie proponowanych zmian może doprowadzić do zachwiania sprawiedliwości kontraktowej między zamawiającym i wykonawcą, a pozycja wykonawcy na rynku zamówień publicznych może uzależnić się od arbitralnej decyzji zamawiającego. 

Wątpliwości Krajowej Izby Gospodarczej budzi przede wszystkim art. 24 ust. 1 pkt 1b, który dotyczy zgodności projektowanych zapisów z prawem unijnym - dyrektywa 2004/18/ WE, a także z Konstytucją Rzeczpospolitej Polskiej (art. 42 ust. 3 i art. 45).

Jak czytamy w komunikacie Krajowej Izby Gospodarczej: "W myśl nowelizacji wprowadza się niczym nieuzasadnione założenie bezwarunkowej i jednostronnej zgodności z prawem działań zamawiającego. W polskiej propozycji zmiany zapisu zamawiający musi (a nie jak w dyrektywie unijnej - może) wykluczyć wykonawcę z postępowania, jeżeli ten jest winny poważnego wykroczenia zawodowego udowodnionego dowolnymi środkami przez instytucje zamawiającego."

Zdaniem KIG "polski ustawodawca dokonując błędnej implementacji dyrektywy "nakazał" zamawiającemu obligatoryjne wykluczenie wykonawców z postępowania w takiej sytuacji, gdy przepisy unijne ograniczają możliwość wykluczenia wykonawcy wyłącznie do przypadku popełnienia istotnego wykroczenia zawodowego wykonawcy, wynikającego z jego winy."

Jak zwraca uwagę Krajowa Izba Gospodarcze "przepisy dyrektywy klasycznej nakładają na instytucję zamawiającą obowiązek udowodnienia okoliczności, które uzasadniały rozwiązanie bądź odstąpienie od umowy - natomiast w polskim prawie zamawiający nie ma obowiązku uzasadnienia decyzji o wykluczeniu."

Zdaniem Krajowej Izby Gospodarczej po wprowadzeniu proponowanych zmian pozycja wykonawcy na rynku zamówień publicznych zostanie uzależniona od arbitralnej decyzji zamawiającego.

Źródło: Krajowa Izba Gospodarcza