Partnerzy serwisu:
Proponowana nowelizacja Prawa zamówień publicznych budzi szerokie dyskusje w kręgu przedsiębiorców. Na temat proponowanych zmian swoją opinię wyraził Business Centre Club.

Business Centre Club przedstawił opinię na temat proponowanych zmian ustawy Prawo zamówień publicznych. Analiza została dokonana z uwzględnieniem interesu przedsiębiorców - wykonawców zamówień publicznych. Opinię przedłożono podkomisji wyłonionej przez sejmową Komisję Gospodarki. Podkomisja rozpoczęła prace nad projektem ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi 11 lipca 2012.

BCC jest za...

Aprobatę BCC zdobyła propozycja wprowadzenia do Prawa zamówień publicznych dialogu technicznego ( Dialog techniczny - poznaj definicję ) oraz systemu prekwalifikacji wykonawców.

BCC jest przeciw...

Wątpliwość Business Centre Club budzą jednak propozycje zmian w przesłankach wykluczenia wykonawców z postępowania o zamówienie publiczne. Jak czytamy w opinii: "Wszystkie propozycje dotyczące przesłanek wykluczenia (modyfikacji istniejących, jak i wprowadzenia nowych), stanowią istotne zachwianie sprawiedliwości kontraktowej w relacji zamawiający-wykonawcy, uzależniając (wbrew zasadzie równości stron), istnienie wykonawcy na rynku zamówień publicznych od arbitralnej decyzji zamawiającego." W opinii pojawia się wątpliwość co do zgodności proponowanych zmian z prawem UE.

"Ponadto przesłanka dotycząca zwalczania potencjalnych zmów przetargowych nawet nie przybliży do rozwiązania tego problemu, a jeszcze bardziej zbiurokratyzuje postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przez narzucenie obowiązku dostarczania kolejnych zbędnych dokumentów." - czytamy w opinii BCC.

Z pełną treścią opinii Business Centre Club można zapoznać się na stronie klubu.

Źródło: BCC