Partnerzy serwisu:
Wykonawca przedstawił sprawozdanie finansowe za okres jednego roku. Zamawiający podzielił wynik finansowy wykonawcy na trzy, co sprawiło, iż nie spełniał on wymagań. KIO wydała w tej sprawie wyrok.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, w celu wykazania spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu można żądać m.in. sprawozdania finansowego za okres nie dłuższy niż ostatnie trzy lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres.

W wyroku z dnia 26 czerwca 2012 r. (sygn. akt 1218/12) Krajowa Izba Odwoławcza rozpatrywała sprawę, w której wykonawca przedstawił sprawozdanie finansowe za okres jednego roku. Zamawiający podzielił wynik finansowy wykonawcy na trzy, co sprawiło, iż nie spełniał on wymagań.

W wyroku KIO stwierdziła, iż zamawiający nie miał do tego prawa, gdyż żadna formuła wewnętrznej regulacji (to jest specyfikacji istotnych warunków zamówienia) nie upoważnia zamawiającego do dzielenia w takiej sytuacji przychodu przez 3 lata. Izba stwierdziła, iż zamawiający miał obowiązek w przedmiotowej sytuacji uznać przedstawiony przychód jako średnioroczny, bez dzielenia jego przez trzy a co najwyżej przez jeden. Dzielenie przychodu przez trzy może nastąpić tylko w przypadku gdy wykonawca przedkłada sprawozdania za okres trzech lat.

Źródło: Blog Prawa Zamówień Publicznych

 • BCC o propozycjach zmian Prawa zamówień publicznych

  Zamówienia publiczne
  ng, mat. prasowe
  Proponowana nowelizacja Prawa zamówień publicznych budzi szerokie dyskusje w kręgu przedsiębiorców. Na temat proponowanych zmian swoją opinię wyraził Business Centre Club.
 • UZP: Problemem są rażąco niskie ceny w przetargach, a nie samo kryterium cenowe

  aktualności
  Newseria.pl
  Chcemy, by instytucje zamawiające w sposób bardziej szczegółowy badały ceny, które są podawane przez wykonawców na etapie postępowania zamówień publicznych - mówi Jacek Sadowy, prezes Urzędu Zamówień Publicznych
 • Szykują się zmiany w Prawie zamówień publicznych?

  Zamówienia publiczne
  ng, materiały prasowe
  ?Zapewnienie sprawnego i niezakłóconego wykonania zamówień publicznych?. To cel zmian w ustawie Prawo zamówień publicznych. Projekt zmian został przekazany przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych do konsultacji społecznych i uzgodnień międzyresortowych.