Partnerzy serwisu:
W związku z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych poszerzony został katalog przesłanek wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

21 lipca 2012 weszła w życie ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - informuje Urząd Zamówień Publicznych. Tym samym ustawa art. 21 nowelizuje ustawę Prawo zamówień publicznych w zakresie poszerzenia katalogu przesłanek z art. 24 ust. 1 Prawo zamówień publicznych, skutkujących wykluczeniem wykonawcy z udziału w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych zamawiający wyklucza z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego:

- wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku (art. 24 ust. 1 pkt 10 Pzp),

- a także wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osoba prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia się wyroku (art. 24 ust. 1 pkt 11 Pzp).

Jak informuje Urząd Zamówień Publicznych przesłanki wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 Prawo zamówień publicznych nie mają jednakże zastosowania do zamówień sektorowych (art. 133 ust. 3 Pzp). Dialog techniczny, kolejne przesłanki wykluczenia wykonawcy, czyli jakich jeszcze zmian Prawa zamówień publicznych należy się spodziewać. Czytaj >>

Źródło: Urząd Zamówień Publicznych

 • Doświadczenie wykonawcy robót budowlanych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W celu potwierdzenia, że wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego spełnia wymogi dotyczące posiadanego doświadczenia, zamawiający ma prawo wymagać wykazu wykonanych uprzednio zamówień.
 • BCC o propozycjach zmian Prawa zamówień publicznych

  Zamówienia publiczne
  ng, mat. prasowe
  Proponowana nowelizacja Prawa zamówień publicznych budzi szerokie dyskusje w kręgu przedsiębiorców. Na temat proponowanych zmian swoją opinię wyraził Business Centre Club.
 • UZP: Problemem są rażąco niskie ceny w przetargach, a nie samo kryterium cenowe

  aktualności
  Newseria.pl
  Chcemy, by instytucje zamawiające w sposób bardziej szczegółowy badały ceny, które są podawane przez wykonawców na etapie postępowania zamówień publicznych - mówi Jacek Sadowy, prezes Urzędu Zamówień Publicznych