Partnerzy serwisu:
W celu potwierdzenia, że wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego spełnia wymogi dotyczące posiadanego doświadczenia, zamawiający ma prawo wymagać wykazu wykonanych uprzednio zamówień.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2009 r. Nr 226 poz. 1817), precyzuje w § 1 ust. 1 pkt. 2, iż w odniesieniu do robót budowlanych wykaz w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, odnosi się do okresu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert. Natomiast (stosownie do § 1 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia) w odniesieniu do dostaw bądź usług wykaz powinien obejmować okres ostatnich 3 lat.

Zapamiętaj!

Zamawiający nie ma prawa, poprzez zapisy zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, skracać okresów obejmujących doświadczenie wykonawcy, a wynikających z przepisów wyżej wskazanego Rozporządzenia.

Powyższe wynika z faktu, że skrócenie przez zamawiającego terminów wskazanych w rozporządzeniu stanowiłoby ograniczenie dostępu do zamówienia publicznego.

Brak możliwości skrócenia terminu obejmującego wykaz robót budowlanych z 5 do 3 lat potwierdza np. wyrok Zespołu Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 17.03.2005 r. sygn akt: UZP/ZO/0-461/05 (aktualny w obowiązującym stanie prawnym).

Konsekwencją skrócenia terminu obejmującego wykaz dotyczący doświadczenia wykonawcy ubiegającego się o uzyskanie zamówienia publicznego jest unieważnienie postępowania jeżeli przed upływem terminu składania ofert zamawiający nie dokonał stosownej modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ogłoszenia o wszczęciu zamówienia.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).