Partnerzy serwisu:
Sytuacja, w której wykonawca przedkłada polisę OC w niewystarczającej wysokości do spełnienia warunku udziału w postępowaniu i posiłkuje się ubezpieczeniem od ryzyka budowlanego, może budzić uzasadnione wątpliwości.

Pytanie

Zażądaliśmy od wykonawców przedstawienia polisy OC na kwotę 7.500.000 zł. Czy na potwierdzenie tego warunku można zaliczyć: polisę OC na kwotę 5.000.000 zł oraz polisę dodatkową od ryzyka budowlanego na 6.000.000 zł? Czy można zsumować te dwie polisy, bo przecież są one swoim zakresem inne?

Odpowiedź

Proponuję skorzystać z dyspozycji art. 87 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, która daje Tobie możliwość w toku badania i oceny ofert żądania od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Warto powołać się również na art. 26 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. Masz możliwość wezwania wykonawców w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Sytuacja, w której wykonawca przedkłada polisę OC w niewystarczającej wysokości do spełnienia warunku udziału w postępowaniu i posiłkuje się ubezpieczeniem od ryzyka budowlanego, może budzić Twoje uzasadnione wątpliwości.

Czym jest polisa od ryzyka budowlanego?

Polisa/ubezpieczenie od ryzyka budowlanego może obejmować cały proces budowlany tj.:

- sprzęt budowlany,

- zaplecze,

- urządzenia użyte do montażu,

- mienie osobiste pracowników, jak również

- odpowiedzialność cywilną wykonawcy w związku z prowadzeniem prac budowlanych, za szkody osobowe i rzeczowe, wyrządzone osobom, nawet tym nie związanym z procesem budowlanym.

Aby uzyskać wiedzę, jak jest w konkretnej sytuacji warto zwrócić się do wykonawcy o wyjaśnienia.

Obowiązek wezwania wykonawców do uzupełnienia dokumentów?

W przypadku gdyby okazało się, że polisa dodatkowa od ryzyka budowlanego na 6.000.000 zł wraz z polisą OC, nie potwierdza spełniania warunku udziału w postępowaniu należy zastosować art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. Masz bowiem obowiązek wezwać wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Ciebie oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, zawierające błędy, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone w ten sposób oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert.

Podstawa prawna: art. 26 ust. 3 i 4, art. 87 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem, specjalistą ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej. www.portalzp.pl