Partnerzy serwisu:
Dialog konkurencyjny stanowi jeden z konkurencyjnych trybów udzielenia zamówienia publicznego, przewidzianych przepisami ustawy Pzp. Może uczestniczyć w nim każdy wykonawca spełniający określone przez zamawiającego warunki.

Dialog konkurencyjny w zależności od wartości szacunkowej zamówienia musi zostać ogłoszony w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.

Dialog konkurencyjny jak przetarg ograniczony?

Tryb dialogu konkurencyjnego charakteryzuje się tym, iż po publicznym ogłoszeniu o zamówieniu zamawiający prowadzi z wybranymi przez siebie wykonawcami dialog, a następnie zaprasza ich do składania ofert.

Procedura postępowania prowadzonego w trybie dialogu konkurencyjnego jest w dużej mierze zbliżona do procedury dotyczącej trybu przetargu ograniczonego. Zarówno w trybie przetargu ograniczonego, jak i w dialogu konkurencyjnym zamawiający po ogłoszeniu postępowania kwalifikuje wykonawców (na podstawie złożonego wniosku) do dalszego udziału w postępowaniu. W odniesieniu do dialogu konkurencyjnego ustawodawca nie określił maksymalnej liczby wykonawców, których można zaprosić do udziału w dialogu (jak ma to miejsce w przypadku przetargu ograniczonego - gdzie zapraszamy max. 20 wykonawców, spełniających warunki udziału w postępowaniu).

Sprawdź definicję Dialogu konkurencyjnego według Pzp Dialog

konkurencyjny w słowniku Pzp

Szeroki zakres negocjacji

W dialogu konkurencyjnym zamawiający zaprasza do dialogu wykonawców, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w liczbie określonej w ogłoszeniu o zamówieniu, zapewniającej konkurencję, nie mniejszej niż 3, a jeżeli wartość zamówienia przekracza tzw. progi unijne, wynikające z art.11 ust. 8 Pzp , nie mniejszej niż 5.

Jednocześnie należy zauważyć, że przepisy dopuszczają prowadzenie dialogu konkurencyjnego, nawet w przypadku gdy na podstawie oceny złożonych wniosków zakwalifikuje się do drugiego etapu tylko jeden wykonawca.

Zasadniczym elementem wyróżniającym tryb dialogu konkurencyjnego jest szeroki zakres negocjacji (dialogu), jaki zamawiający może prowadzić z wykonawcami zakwalifikowanymi do udziału w postępowaniu.

Wykonawca w ramach prowadzonego dialogu ma możliwość przedstawienia sposobu realizacji przedmiotu zamówienia lub przekazania zamawiającemu propozycji jego wykonania w inny sposób lub w innym zakresie niż początkowo oczekiwał zamawiający.

Należy bowiem zauważyć, że przepisy ustawy Pzp w odniesieniu do trybu dialogu konkurencyjnego umożliwiają dokonanie wszelkich zmian w treści siwz , które prowadzą do doprecyzowania opisu przedmiotu zamówienia (art. 60e ust. 1 i ust. 2 ustawy Pzp). W ramach prowadzonego dialogu wykonawca nie musi ograniczać swoich propozycji jedynie do elementów związanych z przedmiotem zamówienia. Zgodne z obowiązującymi przepisami będzie prowadzony dialog między innymi w zakresie terminu realizacji zamówienia, warunków umowy czy kryteriów oceny ofert, jakie ostatecznie przyjmie zamawiający.

Zaletą trybu dialogu konkurencyjnego jest możliwość prowadzenia kilku rund dialogu z poszczególnymi wykonawcami. Należy jednak przestrzegać zasady, iż wszelkie wymagania, wyjaśnienia i informacje, a także dokumenty związane z dialogiem są przekazywane wykonawcom na równych zasadach. Dialog jest prowadzony do momentu, gdy zamawiający stwierdzi, że jest w stanie określić rozwiązanie lub rozwiązania najbardziej spełniające jego potrzeby.

Wówczas przekazuje wykonawcom, z którymi prowadzony był dialog ostateczną treść siwz , na podstawie której składana jest oferta cenowa - podczas prowadzonego dialogu nie negocjuje się bowiem ceny realizacji zamówienia - cena realizacji zamówienia podawana jest w składanej ofercie.

Terminy składania wniosków do udziału w dialogu jak i ofert przetargowych uzależnione są od wartości i przedmiotu udzielanego zamówienia.

Dialog konkurencyjny w trudnych przetargach

Tryb dialogu konkurencyjnego ze swej istoty nie jest procedurą udzielenia zamówienia publicznego przewidzianą do częstego stosowania przez poszczególnych zamawiających. Jego istotną zaletą jest możliwość stosowania do szczególnie skomplikowanych przedmiotów zamówienia, gdzie prawo zamawiającego do znacznego zmodyfikowania przedmiotu zamówienia po przeprowadzeniu dialogu z wykonawcami ma pierwszoplanowe znaczenie. Dzięki dialogowi prowadzonemu z wykonawcami zamawiający może poznać możliwości rynku w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia i wybrać sposób realizacji najbardziej odpowiadający jego potrzebom.

Prawo zamówień publicznych w pigułce Słownik Pzp

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.),

 • Doświadczenie wykonawcy robót budowlanych

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  W celu potwierdzenia, że wykonawca ubiegający się o uzyskanie zamówienia publicznego spełnia wymogi dotyczące posiadanego doświadczenia, zamawiający ma prawo wymagać wykazu wykonanych uprzednio zamówień.
 • Tryb zapytania o cenę

  Zamówienia publiczne
  Marek Okniński
  Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym tryb zapytania o cenę może być stosowany, gdy przedmiotem zamówienia są dostawy rzeczy lub usługi powszechnie dostępne o ustalonych standardach jakościowych, a wartość zamówienia nie przekracza równowartości kwot określonych dla tzw. progów unijnych.