Partnerzy serwisu:
Kluczowe znaczenie dla prawidłowości wszczęcia postępowania przetargowego ma kolejność czynności, jakich musi dokonać zamawiający. Po pierwsze...

Pytanie

W Biuletynie ZP na stronie UZP wybiera się informację czego dotyczy zamówienie. Można wybrać: zamówienie publiczne, zawarcie umowy ramowej, ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ). Przy wyborze "zamówienia publicznego" nie jest wyświetlana informacja o zawarciu umowy ramowej. Kontrolujący zwrócił nam uwagę, że ogłoszenia nie zawierają tych samych informacji, nie są identyczne. Nadmienię, że w ogłoszeniu na stronie internetowej wpisaliśmy zapis: "Nie zamierza się zawrzeć umowy ramowej". Ponadto w tym ogłoszeniu podane zostały informacje fakultatywne, m.in. o miejscu i terminie otwarcia ofert, czego nie było w Biuletynie ZP. Jak powinno wyglądać prawidłowe zamieszczanie informacji w ogłoszeniu o zamówieniu na stronie internetowej? Czy można zamieścić kopie ogłoszenia z Biuletynu ZP (bez informacji z pkt 12, 13 art. 41 ustawy Pzp)?

Odpowiedź

Momentem wszczęcia postępowania, którego wartość jest mniejsza niż progi unijne jest publikacja ogłoszenia w Biuletynie ZP. Po czynności publikacji zamieszczasz treść ogłoszenia opublikowanego w Biuletynie ZP na stronie internetowej oraz w swojej siedzibie na tablicy ogłoszeń w miejscu ogólnie dostępnym. Kluczowe znaczenie dla prawidłowości wszczęcia postępowania ma wskazana uprzednio kolejność czynności, jakich musisz dokonać.

Wyjaśnienie

Wskazane w treści art. 41 ustawy Prawo zamówień publicznych wymagania dotyczące zawartości ogłoszenia odnoszą się do trzech różnych okoliczności, co do których musisz zadeklarować dalsze postępowanie i sposób udzielenia zamówienia. Postępowanie może być wszczęte w celu:

- udzielenia zamówienia - tzn. efektem przeprowadzonego postępowania będzie zawarcie umowy o udzielenie zamówienia publicznego;

- zawarcia umowy ramowej , gdzie po przeprowadzonym postępowaniu dochodzi do zawarcia umowy ramowej;

- ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Zaznaczając jedną z trzech wskazanych okoliczności w treści ogłoszenia o zamówienia przeprowadzasz dalsze czynności charakterystyczne dla udzielenia zamówienia, zawarcia umowy ramowej bądź ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej nie jest niezbędna?

Wybierając w formularzu elektronicznym formułę dotyczącą udzielenia zamówienia automatycznie pomijane są informacje dotyczące umowy ramowej oraz dynamicznego systemu zakupów. Żądanie informacji o zamiarze zawarcia umowy ramowej w przypadku wszczęcia postępowania, które przeprowadzone będzie w celu zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego jest niezasadne. Niemożliwe jest bowiem zawarcie umowy ramowej w postępowaniu wszczętym jako udzielenie zamówienia publicznego.

Tym samym żądanie takiej informacji w treści ogłoszenia będzie wymaganiem niemającym odniesienia do stanu faktycznego, bowiem wszczęto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie zaś zawarcia umowy ramowej.

Termin otwarcia ofert - czy musisz go podać w ogłoszeniu o zamówieniu?

Nie ma potrzeby uzupełniania treści ogłoszenia o dodatkowe informacje, takie jak termin i miejsce otwarcia ofert. Jest to informacja, która powinna być zawarta w treści siwz (art. 36 ust. 1 pkt. 11 ustawy Pzp).

Podstawa prawna: art. 36, art.41 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autor jest konsultantem Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych. www.portalzp.pl