Partnerzy serwisu:
W przypadku konieczności zrealizowania zamówienia publicznego, na które składa się kilka usług lub dostaw należy łącznie oszacować ich wartość, jeżeli spełnione są określone warunki.

Pytanie

Mamy podpisaną umowę na obsługę informatyczną zintegrowanego systemu informatycznego. Umowa jest zawarta na kwotę poniżej 14.000 euro. Wykonawcami jest ten sam podmiot. Teraz w ciągu roku musimy zakupić licencje wraz z instalacją. Czy te zamówienia należało na początku roku szacować razem czy osobno?

Odpowiedź

Nie miałeś obowiązku łącznego szacowania wartości przedmiotowych zamówień. Nie zachodziła bowiem pomiędzy nimi tożsamość przedmiotowa oraz czasowa.

Ustawa Prawo zamówień publicznych nie zawiera wytycznych odnośnie tego, w jaki sposób należy grupować zamówienia na usługi i dostawy, w celu określenia ich wartości szacunkowej. Pomocne w tym zakresie są wytyczne Urzędu Zamówień Publicznych. Zgodnie z nimi jednym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego powinny być objęte zamówienia, które cechuje tożsamość:

- podmiotowa,

- przedmiotowa oraz

- czasowa.

Kiedy musisz oszacować zamówienia łącznie?

Powyższe oznacza, że w przypadku konieczności zrealizowania zamówienia publicznego, na które składa się kilka usług lub dostaw, powinieneś łącznie oszacować ich wartość, jeżeli są one:

- możliwe do nabycia u jednego wykonawcy (tożsamość podmiotowa),

- tego samego rodzaju i o tym samym przeznaczeniu (tożsamość przedmiotowa),

- możliwe do nabycia w tym samym czasie (tożsamość czasowa).

Po przeanalizowaniu stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie uważam, że nie miałeś obowiązku łącznego szacowania wartości przedmiotowych zamówień. Nie zachodziła bowiem pomiędzy nimi tożsamość przedmiotowa oraz czasowa.

Różne zamówienia = odrębne szacowanie

Zważyć należy, że świadczenie usług w zakresie obsługi informatycznej systemu oraz dostawa i instalacja licencji, to bez wątpienia rodzajowo różne zamówienia. Brak było również możliwości udzielenia niniejszych zamówień w tym samym czasie, gdyż potrzeba zakupu licencji wystąpiła później.

Mając powyższe na uwadze, jesteś uprawniony do uznania każdego z nich jako zamówienie odrębne, ze wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami (w szczególności w zakresie określenia wartości szacunkowej).

Podstawa prawa: art. 32 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (teskt jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest radcą prawnym specjalizującym się w zamówieniach publicznych. www.portalzp.pl