Partnerzy serwisu:
Zamawiający może unieważnić część zamówienia i wszcząć kolejne postępowanie dla tej części, niezależnie od wyników postępowania na inne części zamówienia.

Pytanie

Ogłosiłem postępowanie o zamówienie z podziałem na 7 pakietów z możliwością składania ofert częściowych. Na dwa pakiety nie wpłynęła żadna oferta. Czy przed ostatecznym rozstrzygnięciem postępowania mogę ogłosić postępowanie na dwa pakiety, na które nie wpłynęła żadna oferta, lub zamieścić częściowe ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w zakresie tych dwóch pakietów i wówczas ogłosić postępowanie na te dwa pakiety

Odpowiedź

W sytuacji, gdy dopuściłeś składanie ofert częściowych każdą z części zamówienia traktujesz odrębnie. Jeżeli więc na którąkolwiek z części nie została złożona żadna oferta, część ta podlega unieważnieniu. Nie ma przy tym przeszkód, abyś unieważnił część zamówienia przed dokonaniem wyboru ofert w innych częściach.

Wyjaśnienie

Weź pod uwagę, że nie masz obowiązku zamieszczać ogłoszenia o unieważnieniu postępowania. Zobligowany jesteś zamieścić jedynie ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, czyli zawarciu umowy. Fakt unieważnienia części zamówienia odnotuj jedynie w protokole z postępowania, który obecnie ma odzwierciedlać wszystkie istotne dla procesu postępowania o zamówienie publiczne kwestie i ewentualnie zamieść tą informacje na stronie internetowej swojej jednostki.

Podsumowując, możesz unieważnić część zamówienia i wszcząć kolejne postępowanie dla tej części, niezależnie od wyników postępowania na inne części zamówienia.

Podstawa prawna: art. 36 ust. 2 pkt 1, art. 93 ust. 1, art. 95, art. 96 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest wieloletnim, doświadczonym praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, doradcą, autorem komentarzy i publikacji w tematyce zamówień publicznych, członekiem ogólnopolskiego stowarzyszenia konsultantów zamówień publicznych, obecnie głównym specjalistą w dużej instytucji zamawiającej. www.portalzp.pl