Partnerzy serwisu:
Gdy oszacowana wartość części zamówienia nie przekroczy równowartości kwoty 14.000 euro i będzie się mieścić w 20% wartości zamówienia, możliwe jest udzielenie zamówienia bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie

Nasza szkoła prowadziła postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy żywności. W jednej z części przez pomyłkę wprowadzono błędnie ilość dostarczanego nam makaronu (zamiast 1200 paczek wpisano do formularza 200, podobnie rzecz się miała dla galaretek - wpisano za małą ilość). Niedługo powstaną braki w zapotrzebowaniu związane z tą pomyłką. Czy w związku z tym na pozostałą brakującą ilość makaronu (1000 paczek) oraz podobnie dla galaretek, należy przeprowadzić przetarg nieograniczony? (wartość dostaw, których zabrakło pierwotnie w zamówieniu to około 8.000 zł brutto).

Wiedzieliśmy od początku, jakie są nasze potrzeby, ale przez zwykłą pomyłkę, wśród wielu artykułów spożywczych, wpisana został nieprawidłowa ilość.

Odpowiedź

W przypadku, gdy oszacowana wartość którejkolwiek z części zamówienia nie przekroczy równowartości kwoty 14.000 euro i będzie się mieścić w 20% wartości zamówienia, będziesz mógł udzielić zamówienia bez stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wyjaśnienie

Jedną z pierwszych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jaką musisz wykonać, po określeniu przedmiotu zamówienia, jest czynność szacowania wartości zamówienia. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.

Dzielić zamówienie możesz tylko zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych

Z kolei art. 32 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, że nie możesz w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy dzielić zamówienia na części lub zaniżać jego wartości. Z przytoczonej treści przepisu wynika, że nie masz zakazu dzielenia zamówienia w każdym przypadku, lecz tylko wówczas, gdy wiązałoby się to z chęcią uniknięcia stosowania przepisów Prawo zamówień publicznych.

Kiedy mam do czynienia z zamówieniem udzielanym w częściach?

W opisanym przypadku można uznać, że jest to zamówienie udzielane w częściach. A zatem masz możliwość zastosowania art. 6 a ustawy Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym, do udzielenia zamówienia na daną część możesz stosować przepisy właściwe dla wartości tej części zamówienia, jeżeli jej wartość jest mniejsza niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 80.000 euro dla dostaw lub usług, pod warunkiem że łączna wartość tych części wynosi nie więcej niż 20% wartości zamówienia.

Podobne stanowisko zostało przedstawione w publikacji "Prawo zamówień publicznych po nowelizacji z 4 września 2008 roku", pod redakcją Jacka Sadowego - Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, jak również w Informatorze Urzędu Zamówień Publicznych nr 1/2011.

Podstawa prawna: art. 32 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie zajmującym się audytem wewnętrznym i kontrolą, także zamówień publicznych.

www.portalzp.pl