Partnerzy serwisu:
Termin aktualności dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie dotyczy ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a nie przed dniem wszczęcia postępowania.

Pytanie

Jak traktować ważność dokumentu potwierdzającego posiadanie doświadczenia, tj. referencji? Jak interpretować zapis: w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania? Czy termin liczy się od dnia zakończenia inwestycji? Przykładowo, jeżeli inwestycja była wykonywana w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 30 listopada 2006 r., termin wydania referencji to 15 stycznia 2007 r. zaś data dodania ogłoszenia 2 listopada 2011 r., to czy referencje będą uznane za odpowiednie?

Odpowiedź

Termin, co do zasady, liczymy od dnia zakończenia inwestycji/dostawy/usługi, natomiast aktualność dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie dotyczy ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, aby potwierdzić spełnienie warunku w zakresie wiedzy i doświadczenia musisz wraz z ofertą złożyć wykaz wykonanych robót budowlanych oraz przedłożyć dokumenty potwierdzające ich wykonanie zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz prawidłowość ukończenia. Termin aktualności dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie w obecnym stanie prawnym dotyczy ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a nie przed dniem wszczęcia postępowania. Do obliczenia ważności referencji nie jest zatem istotna data wszczęcia postępowania, a data, w której wykonawca ma złożyć ofertę.

Jeśli inwestycja wykonywana była w okresie od 1 stycznia 2003 r. do 30 listopada 2006 r., to termin ten liczymy od daty jej zakończenia, tj. od 30 listopada 2006 r. Możesz więc wykazywać się tą referencją, o ile termin składania ofert/wniosków wypadnie maksymalnie do 30 listopada 2011 r. Jeśli termin składnia ofert wypadnie po tej dacie, to niestety referencja będzie nieaktualna.

Przykład

Jeśli dysponujesz referencją, z której wynika, że inwestycję zakończono 30 listopada 2006 r. i termin składania ofert wypadnie na 5 grudnia 2011 r., to roboty jakimi się wykażesz musiałyby zostać wykonane w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert/wniosków, czyli najpóźniej 5 grudnia 2006 r. Wykazanie robót zakończonych 30 listopada 2006 r. w takiej sytuacji nie potwierdzi spełnienia warunku i będzie traktowane jako wykonanie robót wcześniej aniżeli 5 lat przed upływem ww. terminu.

Podstawa prawna: § 1 ust. 1 pkt. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2009 r. sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Nr 226, poz. 1817).

* Autorka jest prawnikiem posiadającym wieloletnie doświadczenie w stosowaniu ustawy Pzp przez wykonawców i zamawiających, także przy projektach finansowanych ze środków UE, trener, publicysta i doradca z zakresu prawa zamówień publicznych.

www.portalzp.pl