Partnerzy serwisu:
Zapis dotyczący wymaganego okresu gwarancji powinien znajdować się w siwz, najlepiej przy opisie przedmiotu zamówienia.

Pytanie

Czy zamawiający może wskazać jako warunek udziału w postępowaniu udzielenie minimalnego okresu gwarancji na roboty budowlane np. 3 lata?

Odpowiedź

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp dopuszczalne jest wymaganie od wykonawcy określonego czasu trwania gwarancji na dostarczony towar lub wykonane prace.

Wyjaśnienie

Zapis dotyczący wymaganego okresu gwarancji powinien znajdować się w siwz, najlepiej przy opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawca w swojej ofercie powinien złożyć oświadczenie, na jaki czas udziela gwarancji na dostarczony towar lub wykonane prace.

Jeśli nie zaproponujesz okresu gwarancji albo zaproponujesz krótszy niż jest wymagany, skutkować to będzie koniecznością odrzucenia Twojej oferty. Zgodnie bowiem z art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Pzp, zamawiający jest zobowiązany odrzucić ofertę, jeśli jej treść nie odpowiada treści siwz.

Podstawa prawna: art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz.759 ze zm.).

* Autorka jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie zajmującym się audytem wewnętrznym i kontrolą, także zamówień publicznych.

www.portalzp.pl