Partnerzy serwisu:
Konstrukcja umowy barterowej wymusza stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Pytanie

Portal internetowy zwrócił się z prośbą do naszej instytucji o świadczenie usług w ramach wymiany barterowej. Zatem my jesteśmy wykonawcą, oni zamawiającym. Wartość usługi przekracza 14.000 euro. Czy dla nas jest to zamówienie publiczne i obowiązują nas przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych? Czy powinniśmy przeprowadzić postępowanie o zamówienie publiczne?

Odpowiedź

Co do zasady konstrukcja umowy barterowej wymusza stosowanie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

Wyjaśnienie

W wyniku zawartej umowy zarówno zamawiający jak i wykonawca otrzymują świadczenia ekwiwalentne, zatem umowa jest odpłatna, gdzie obie strony uzyskują korzyść majątkową. Jeśli zatem po jednej stronie mamy do czynienia z podmiotem zobowiązanym do stosowania przepisów (art. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych), a wartość zamówienia przekroczy 14.000 euro, masz obowiązek przeprowadzić postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Jeśli więc w ramach tej umowy pierwotnie zakładano, iż Twoja instytucja będzie wykonawcą, to mając na względzie ekwiwalentność zobowiązania, powinniście być zamawiającym, który przeprowadzi procedurę w trybie ustawowym, najlepiej negocjacyjnym.

W umowie barterowej należy wskazać cenę umowy

Na etapie prowadzonego postępowania, wyraźnie należy określić charakter zamówienia i rodzaj zawieranej umowy. Cena za zamówienie publiczne, które ma być objęte barterem powinna być przeliczona w ofertach na wartość pieniężną, aby można było je porównać. Powyższe jest niezbędne także z uwagi na kwestie podatkowe, gdzie cała lub część umowy jest rozliczana w formie niepieniężnej.

Zapamiętaj!

W sytuacji gdy wartość nabywanych dostaw czy usług podlegających wymianie nie jest równorzędna, to po stronie wykonawcy może powstać przychód, od którego trzeba będzie odprowadzić należny podatek.

Podstawa prawna: art. 2 pkt 13 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem posiadającym wieloletnie doświadczenie w stosowaniu ustawy Pzp przez wykonawców i zamawiających, także przy projektach finansowanych ze środków UE; trener, publicysta i doradca z zakresu prawa zamówień publicznych. www.portalzp.pl