Partnerzy serwisu:
Zgodnie z Prawem zamówień publicznych można udzielić zamówień dodatkowych o wartości nieprzekraczającej łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia.

Pytanie

Przeprowadzamy postępowanie w sprawie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi powiatowej. Nastąpiły pewne zmiany, które wpłynęły na zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy. Były one przewidziane w siwz i zostały zawarte w aneksie do umowy. Ponadto wystąpiła konieczność wykonania robót dodatkowych, na które zostanie zawarta oddzielna umowa. W związku z tym, czy wartość zamówienia dodatkowego powinna być liczona od wartości netto z umowy czy z zawartego już aneksu do tejże umowy?

Odpowiedź

Wartością realizowanego zamówienia jest wartość określona w umowie w sprawie zamówienia publicznego.

Wyjaśnienie

Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp można udzielić zamówień dodatkowych o wartości nieprzekraczającej łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, oczywiście z zastrzeżeniem zaistnienia pozostałych elementów przesłanki wskazanych w przepisie. Postanowienia zawarte w aneksie do umowy są postanowieniami umowy (zastępują w wybranym zakresie jej dotychczasową treść). Oznacza to, że wartością umowy - wartością realizowanego zamówienia staje się w niniejszym przypadku wartość wynagrodzenia określona w aneksie do umowy. Tym samym do tej wartości należy odnieść 50% próg wartości udzielanych zamówień dodatkowych.

Podstawa prawna: art. 67 ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759).

* Autorka w latach 2003-2005 była prawnikie w Departamencie Prawnym UZP, obecnie jest samodzielnym specjalistą ds. zamówień publicznych.

www.portalzp.pl