Partnerzy serwisu:
Wartość zamówienia należy oszacować odpowiednio 3 albo 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania.

Pytanie

W projektach unijnych koszty poszczególnych części zadania określa zatwierdzony wniosek, który jest załącznikiem do podpisanej umowy. Zapłata np. za usługi często nie podlega korekcie i jest zgodna z kwotami zapisanymi we wniosku. Jaką należy podać datę szacowania, jeśli wniosek został zatwierdzony wcześniej niż przepisowe 3 miesiące?

Odpowiedź

Wartość zamówienia publicznego musisz oszacować:

- 3 miesiące przed wszczęciem postępowania - w przypadku dostaw lub usług, albo

- 6 miesięcy - w przypadku robót budowlanych.

Wyjaśnienie

Jedną z pierwszych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jaką musisz wykonać, po określeniu przedmiotu zamówienia, jest szacowanie wartości zamówienia. Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy Pzp, podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego z należytą starannością.

Czynności tej musisz dokonać:

- nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są dostawy lub usługi, oraz

- nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.

A zatem dla potrzeb spełnienia wymogu znajdującego się w art.35 ust.1 ustawy Pzp, wartość zamówienia należy oszacować odpowiednio 3 albo 6 miesięcy przed dniem wszczęcia postępowania. Niezależnie od tego czy, kwota umowy będzie odmienna od kwoty znajdującej się we wniosku. Od ustalenia tej wartości uzależnione jest bowiem zastosowanie przez Ciebie odpowiedniej procedury (pełnej albo uproszczonej).

Podstawa prawna: art.32 ust. 1, art.35 ust.1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest wieloletnim praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych, obecnie zajmującym się audytem wewnętrznym i kontrolą, także zamówień publicznych.

www.portalzp.pl