Partnerzy serwisu:
Zamawiający ma prawo zawrzeć umowę z każdym kolejnym wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza, jeżeli wykonawcy, których oferty zostały wybrane uchylają się od zawarcia umowy. Jest jednak wyjątek.

Pytanie

Po rozstrzygnięciu przetargu wybrany wykonawca odmówił podpisania z nami umowy. Kolejny wykonawca, którego wybrała nasza jednostka na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy Pzp również uchylił się od zawarcia umowy. Czy w takiej sytuacji możemy zawrzeć umowę z następnym, trzecim wykonawcą na podstawie ww. przepisu?

Odpowiedź

Tak, możesz zawrzeć umowę z trzecim wykonawcą w kolejności, jeżeli poprzedni wykonawcy uchylają się od zawarcia umowy.

Wyjaśnienie

Nie jesteś ograniczony do wyboru tylko drugiego wykonawcy, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą uchyla się od zawarcia umowy. Wynika to z art. 94 ust. 3 ustawy Pzp.

Masz prawo zawrzeć umowę z każdym kolejnym wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza, jeżeli wykonawcy, których oferty zostały wybrane uchylają się od zawarcia umowy. Chyba że byłbyś zobowiązany do unieważnienia postępowania na podstawie któregokolwiek przypadku określonego w katalogu zawartym w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

Podstawa prawna: art. 93 ust. 1, art. 94 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest praktykiem, posiadającym wieloletnie doświadczenie z zakresu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych przez zamawiających. Autorka odpowiedzi na pytania i komentarzy praktycznych z zakresu zamówień publicznych w ramach współpracy z wydawnictwem prawniczym

www.portalzp.pl