Partnerzy serwisu:
Wadium stanowi swego rodzaju zabezpieczenie złożonej oferty. To gwarancja, że została ona przygotowana z należytą starannością pod względem formalnym.

Pytanie

Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym terminie wyjaśnień (art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych), skutkować będzie odrzuceniem oferty na podstawie art. 90 ust 3 ustawy Pzp. Czy w związku z tym możemy zatrzymać wadium?

Odpowiedź

W tej sytuacji nie masz prawa do zatrzymania wadium wykonawcy.

Wyjaśnienie

Ustawa Prawo zamówień publicznych przewiduje wyraźne przesłanki zatrzymania wadium. Zostały one określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym punkt 5 dotyczy tylko wykonawcy, którego oferta została wybrana. Zatem zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych zatrzymujesz wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

Kiedy możesz zatrzymać wadium?

A zatem wyłącznie niezłożenie przez wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych lub pełnomocnictw uprawnia Ciebie do zatrzymania wadium. Z uwagi na restrykcyjny charakter tego przepisu, należy go odczytywać literalnie, nigdy rozszerzająco. Nie można zatem uznać, że chodzi tutaj także o wyjaśnienia, o których mowa w art. 90 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jaki jest w ogóle cel wadium?

Pamiętaj, że wadium ma stanowić swego rodzaju zabezpieczenie złożonej oferty. Jest to swoista "gwarancja powagi oferty", która świadczy m.in. o przygotowaniu oferty przez wykonawcę z należytą starannością pod względem formalnym, a więc z uwzględnieniem wszelkich wymaganych przez Ciebie dokumentów - głównie tych, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Jak należy traktować wyjaśnienia wykonawcy co do rażąco niskiej ceny?

Ustawa nie przewiduje możliwości zatrzymania wadium w sytuacji niezłożenia przez wykonawcę innego dokumentu lub oświadczenia niż wymienione w cytowanym przepisie - art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych. Takim właśnie "innym oświadczeniem" będą wyjaśnienia składane w związku z podejrzeniem złożenia oferty z rażąco niską ceną, na podstawie wezwania z art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Podstawa prawna: art. 46 ust. 4a i 5, art. 25 ust. 1, art. 26 ust. 3, art. 90 ust. 1 i ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem, specjalistą ds. zamówień publicznych w firmie wykonawczej. www.portalzp.pl