Partnerzy serwisu:
W przypadku gdy zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych powinien określić właściwą kwotę wadium dla każdej z części zamówienia. Wysokość wadium należy uzależnić od wartości poszczególnej części zamówienia.

Obowiązek wyznaczenia kwoty wadium przetargowego dotyczy wszystkich postępowań, których wartość zamówienia przekracza tzw. progi unijne. Zgodnie z aktualnie obowiązującym stanem prawnym dopuszczalna wysokość kwoty wadium musi mieścić się w granicy do 3% wartości zamówienia. Ustawodawca nie określił minimalnej wysokości wadium, zatem do zamawiający decyduje jakiej kwoty wadium wymagać. W przypadku gdy w postępowaniu dopuszczone jest składanie ofert częściowych, istotnym jest, aby ogólna kwota wadium mieściła się w określonym przez art. 45 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych przedziale 3% wartości całego zamówienia. Wadium dla poszczególnych części zamówienia również musi się mieścić w określonym przez art. 45 ust. 4 przedziale.

Dzieląc zamówienie na wiele części może wystąpić sytuacja, iż wartość danej części będzie niewielka, przez co i kwota wadium będzie bardzo mała. Pomimo tego zamawiający zobowiązany jest żądać wniesienia wadium od wykonawcy składającego ofertę dla danej części zamówienia.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.)