Partnerzy serwisu:
Jeśli wadium w formie gwarancji zostało załączone do oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert, to zamawiający dysponuje kwotą wadium.

Pytanie

Jak należy postąpić, w sytuacji gdy wadium w formie gwarancji bankowej zostało załączone do oferty, a zamawiający określił w siwz, że wadium w innej formie niż pieniężna powinno znajdować się w kasie zamawiającego przed upływem terminu składania ofert?

Odpowiedź

Należy uznać, że oferta została zabezpieczona wadium.

W przypadku gwarancji bankowej wystarcza samo ustanowienie wadium, gdy z treści gwarancji nie wynika konieczność przedstawienia jej oryginału przez zamawiającego w celu wypłaty sumy gwarancyjnej.

Jeśli wadium w formie gwarancji zostało załączone do oferty złożonej przed upływem terminu składania ofert, to zamawiający dysponuje kwotą wadium. Tym samym oferta jest zabezpieczona wadium i brak podstaw do wykluczenia takiego wykonawcy z postępowania.

Podstawa prawna: art. 24 ust. 2 pkt 3, art. 45 ust. 3 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.).

* Autorka jest prawnikiem, specjalistą ds. zamówień publicznych w instytucji zamawiającej.

www.portalzp.pl