Partnerzy serwisu:
KRS - Krajowy Rejestr Sądowy stanowi publiczne źródło podstawowych informacji o wykonawcy, który ubiega się o uzyskanie zamówienia publicznego.

Z analizy zapisów zawartych w KRS zamawiający może sprawdzić, czy sytuacja finansowa wykonawcy nie budzi wątpliwości np. co do regulowania opłat z tytułu podatków, składek na ubezpieczenie społeczne i czy innych należności publiczno - prawnych. Ponadto na podstawie KRS można jednoznacznie ustalić czy osoba, która podaje się za członka zarządu lub prokurenta, w rzeczywistości może reprezentować wykonawcę zainteresowanego uzyskaniem zlecenia opłacanego ze środków publicznych. Dane zawarte w KRS umożliwiają również uzyskanie informacji, czy wobec danej firmy nie rozpoczęto procesu jej likwidacji.

Dostęp do informacji zawartych w KRS jest powszechny. Każdy zainteresowany może zapoznać się z zapisami KRS w odniesieniu do każdego podmiotu figurującego w tej ewidencji. Osoba zainteresowana nie musi uzasadniać powodów, dla których chce zapoznać się z KRS danego podmiotu.

W dziele 1 KRS zawarte są informacje odnoszące się do formy prawnej zarejestrowanego podmiotu, adresu jego siedziby, posiadanych oddziałach oraz informacje dotyczące przekształcania podmiotu, podziału lub połączenia z innymi podmiotami. W dziale 1 KRS zawarta jest również informacja o nr NIP jakim posługuje się przedsiębiorca wpisany do rejestru.

Dział 2 KRS zawiera informacje o organie uprawnionym do reprezentacji danego przedsiębiorcy i osobach wchodzących w jego skład - są to zatem informacje istotne dla ustalenia kto może w imieniu przedsiębiorcy podpisać ofertę bądź umowę.

W dziale 3 KRS zawarto informacje związane z przedmiotem działalności określonym wg PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności). Ponadto dział 3 zawiera informacje dotyczące składania do KRS dokumentów dotyczących spraw spółki - zwłaszcza rocznych sprawozdań finansowych.

Treścią działu 4 KRS są informacje dotyczące ewentualnych zaległości w należnościach publiczno-prawnych. Dział 5 zawiera informacje dotyczące ewentualnego powołania kuratora. W dziale 6 zawierane są informacje o otwarciu i zakończeniu procesu likwidacji przedsiębiorstwa, ustanowieniu zarządu komisarycznego, rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki, wznowieniu lub zawieszeniu działalności przez przedsiębiorcę oraz o ewentualnym postępowaniu naprawczym lub układowym.

Dostęp do KRS możliwy jest poprzez stronę internetową Ministerstwa Sprawiedliwości: www.ms.gov.pl.

KRS prowadzony jest dla spółek kapitałowych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej) oraz spółek osobowych (spółka jawna, komandytowa, komandytowo - akcyjna, spółka partnerska).

Natomiast w odniesieniu do osób prowadzących działalność gospodarczą stosownym rejestrem jest ewidencja działalności gospodarczej.

Podobnie jak w przypadku KRS ewidencja działalności gospodarczej jest jawna dla wszystkich zainteresowanych. Ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina lub miasto na prawach powiatu. Decyzję o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej dokonuje wójt, burmistrz lub prezydent. W ewidencji działalności gospodarczej zawarte są informacje dotyczące oznaczenia przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą (imię i nazwisko, nazwa firmy) adres miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, określenie z wykorzystaniem kodów PKD zakresu prowadzonej działalności, datę rozpoczęcia działalności gospodarczej. W rejestrze znajdują się również informacje o posiadanych przez podmiot prowadzący działalność koncesjach i zezwoleniach.