Partnerzy serwisu:
Rozporządzenie Komisji Europejskiej wprowadza zmiany wysokości progów stosowania ustawy Pzp, po przekroczeniu których powstaje obowiązek przekazanie ogłoszenia dotyczącego wszczęcia procedury przetargowej do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

W odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego wszczętych od dnia 01 stycznia 2012 r. zastosowanie znajdzie rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1251/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. zmieniające dyrektywy 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień.

Wskazane rozporządzenie Komisji Europejskiej wprowadza nowe progi stosowania procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych w zakresie tzw. pełnej procedury.

W związku z powyższym określony w art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych próg 14.000 euro, po przekroczeniu którego powstaje obowiązek stosowania wskazanej ustawy, nie ulega zmianie.

Natomiast zmianie ulega wysokość progów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, po przekroczeniu których powstaje obowiązek przekazanie ogłoszenia dotyczącego wszczęcia procedury przetargowej do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich.

W przypadku zamawiających, których dotychczas obowiązywał próg:

- 125.000 euro przy zamówieniach na dostawy lub usługi nowy próg wynosi 130.000 euro,

- 4.845.000 euro przy zamówieniach na roboty budowlane - nowy próg wynosi 5.000.000 euro.

Wskazane powyżej progi dotyczą zamawiających należących do sektora finansów publicznych, np. ministerstwa, urzędy wojewódzkie i ich jednostki organizacyjne.

W odniesieniu do zamawiających z sektora samorządowego (np. urzędy marszałkowskie, urzędy miast, starostwa powiatowe i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki kultury) progi zostały podniesione z dotychczas obowiązujących:

- 193.000 euro przy zamówieniach na dostawy lub usługi do 200.000 euro,

- 4.845.000 euro przy zamówieniu na roboty budowlane do 5.000.000 euro.

Również w odniesieniu do zamawiających sektorowych (zdefiniowanych w art. 132 ustawy Prawo zamówień publicznych) podniesiono dotychczas obowiązujące progi. Od nowego roku dla zamawiających sektorowych obowiązek stosowania procedur udzielania zamówień publicznych powstanie dla zamówień o wartości wyższej niż:

- 400.000 euro dla dostaw lub usług,

- 5.000.000 euro dla robót budowlanych.